Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 


 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 83 ze zm.)

 

Opłaty:
Opłata skarbowa:

- za wydanie decyzji - 10,00 zł
 

Płatne w kasie Urzędu Miejskiego w Siechnicach
lub na rachunek:
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
O/ Święta Katarzyna nr 89 9584 1092 2010 1000 0101 0004

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego uwierzytelnionego odpisu pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 783).

 

Termin i odpowiedzi:
1. Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych następuje w drodze decyzji Burmistrza.
2. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach.
3. W przypadku rat ustanawiana jest na rzecz Gminy hipoteka przymusowa.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miejskiego


Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Dokumenty:
1.
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
2. oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej (z ostatnich 3 miesięcy,
3. odpis aktu notarialnego ustanawiającego prawo użytkowania wieczystego (potwierdzony za zgodność z oryginałem),
4. aktualny wypis z rejestru gruntów.

5. Wypis z rejestru gruntów - stan na dzień 13.10.2005 r.
 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Borkowska
Osoba udostępniająca informację    Mariusz Różnowicz

 

 

 


 

 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2008 12:00