Podział nieruchomości


 


Podstawa prawna:
Art. 96 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu.


Opłaty:
Nie pobiera się


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni od dnia złożenia dokumentacji przez geodetę; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni


Miejsce załatwiania sprawy:
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Tryb odwoławczy:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia w sprawie podziału.


Dokumenty:

1. Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości. 

2. Aktualny odpis z księgi wieczystej,

3. Wypis z rejestru gruntów,

4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu potwierdzająca zgodność wstępnego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego,

5. Wstępny projekt podziału,

6. Projekty podziału nieruchomości,

7. Wykaz synchronizacyjny w przypadku braku zgodności księgi wieczystej z rejestrem gruntów; szkic nieruchomości w przypadku, gdy projekt podziału nie obejmuje całej nieruchomości.

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Jarosław Wojtowicz
Osoba udostępniająca informację    Mariusz RóżnowiczMetryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podział nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2008 12:09