Burmistrz Siechnic - Milan Ušák

Funkcję Burmistrza Siechnic sprawuje: Milan Ušák    


Zadania Burmistrza
1.    Do zadań i kompetencji Burmistrza należą wszystkie zadania określone w ustawach i innych przepisach prawnych dla organu wykonawczego gminy.
2.    W przypadku nieobecności lub z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza, jego zadania i kompetencje przejmuje Zastępca Burmistrza lub inne wyznaczone przez Burmistrza osoby.
3.    Burmistrz może powierzyć prowadzenie w jego imieniu niektórych spraw z zakresu swoich zadań Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi Gminy.
4.    Do kompetencji Burmistrza jako kierownika Urzędu należy w szczególności:
1)    sprawowanie kontroli zarządczej;
2)    nadawanie Urzędowi Regulaminu, jego zmiana i uchylanie;
3)    wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbowych, w tym dotyczących wewnętrznego porządku i organizacji pracy Urzędu w zakresie nieobjętym Regulaminem;
4)    wykonywanie wobec pracowników Urzędu czynności z zakresu prawa pracy, stosownie do przepisów ustawy pracownikach samorządowych, kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych;
5)    reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
6)    udzielanie imiennych upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Burmistrza;
7)    zatwierdzanie zakresów zadań i kompetencji pracowników Urzędu;
8)    rozstrzyganie ewentualnych sporów kompetencyjnych między komórkami i pracownikami Urzędu;
9)    rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Urzędu;
10)    nadzór nad przestrzeganiem polityki bezpieczeństwa w Urzędzie;
11)    przeciwdziałanie występowaniu w podległej Komórce organizacyjnej negatywnych zjawisk z zakresu stosunków międzyludzkich, takich jak mobbing czy dyskryminacja oraz niezwłoczne wyjaśnianie wszelkich przypadków wskazujących na ich występowanie.
12)    bezpośrednie nadzorowanie pracy:
a)    Zastępcy Burmistrza,
b)    Sekretarza Gminy,
c)    Skarbnika Gminy,
d)    Wydziałów, Biur oraz Zespołów w Urzędzie,
e)    Stanowisk samodzielnych,
f)    Jednostek organizacyjnych Gminy;

 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Gminy Siechnice
www.siechnice.gmina.pl/strona-66-burmistrz.html

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Siechnic - Milan Ušák
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.02.2016 14:50