Uchwała Nr V/28/07 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania

 


 

Uchwała Nr V/28/07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 25 stycznia 2007 roku

 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i 10 oraz art. 42 ust. 7 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

Ilekroć w dalszych zapisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) rozporządzeniu- należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zm.).

2) szkole – należy przez to rozumieć szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkola, świetlice, tj. placówki publiczne będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Święta Katarzyna,

3) dyrektorze  - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 2

4) wójcie -  należy przez to rozumieć Wójta Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 2

W 2007 roku przewiduje się możliwość podwyższenia do 20% minimalnych stawek wynagrodzenia określonych w rozporządzeniu pochodzących ze środków z dochodów własnych Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 3

DODATEK MOTYWACYJNY DLA NAUCZYCIELI

 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

1)   uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.

2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,

3)     pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz  uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

4)     posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

5)     podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

6)     wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

7)     dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,

8)     prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

9)     przestrzeganie dyscypliny pracy,

10)  zaangażowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szczególności :

a)                                         udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b)    aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych placówki oświatowej.

 

2.     O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły decydują w szczególności kryteria:

1)     umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi placówki:

a) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,

b) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele placówki oświatowej,

c) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych;

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:

a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,

b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

c) polityka kadrowa,

d) organizowanie konferencji szkoleniowych,

e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,

f) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły;

3)     wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:

a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,

c) dbałość o klimat wychowawczy placówki poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

d)    obecność szkoły w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,

e)            konstruktywna współpraca z Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim.

3.     Środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala się w wysokości 80 zł w przeliczeniu na jeden pełny etat nauczyciela.

4.     Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w oparciu o kryteria o których mowa w ust. 2, w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Dodatek motywacyjny może być przyznany na okresy 3 lub 6 miesięcy.

5.     Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje wójt w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 2, na okres 6 miesięcy w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.

6.     Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej placówce, zaś na stanowisku dyrektora po przepracowaniu pół roku w danej placówce.

7.     Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

              

§ 4

                DODATEK FUNKCYJNY

1.     Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przyznaje wójt, a dla wicedyrektorów i pozostałych osób zajmujących inne stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły.

2.  Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje się za:

1)         warunki organizacyjne:

a)         liczbę oddziałów,

b)        liczbę zastępców,

c)         zmianowość,

d)        liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła;

2)         efektywność funkcjonowania szkoły:

a)         racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi,

b)        prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,

c)         umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły,

d)        przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły;

3. Osobie, której powierzono stanowisko dyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny obliczany procentowo na podstawie wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, w wysokości określonej w poniżej podanej tabeli:

 

Tabela dodatków funkcyjnych

Lp.

Typy szkół (placówek),

stanowiska kierownicze

Wysokość

dodatku funkcyjnego (zł)

od

do

1.

Przedszkola:

a) dyrektor

b) wicedyrektor

 

500

300

 

750

550

2.

Szkoły :

a) dyrektor szkoły:

b)wicedyrektor szkoły

c)kierownik świetlicy, filii

 

550

400

350

 

1000

700

550

 

4.   Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.

5.   Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.

6.   Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 80 zł za każdego nauczyciela powierzonego opiece,

2)     powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości od 60 zł do 100 zł,

3)     powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta, w wysokości do 25% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego o kwalifikacjach określonych w I grupie rozporządzenia.

7.     Dodatki funkcyjne, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

 

§ 5

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

 

1.     Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie:

1)     indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego

- w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,

2)     zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim

- w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,

3)     zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych

-w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania,

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

3. Dodatek za trudne warunki pracy, wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

4.     Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się za każdą efektywnie przepracowaną w takich warunkach godzinę zajęć.

5.     Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć za prowadzenie:

1) zajęć z dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328),

2)   zajęć w oddziale lub grupie wychowawczej z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością, o której mowa w pkt 1, a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje się dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, natomiast zajęcia wychowawcze według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę.

6.         Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje również w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

7.         W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyższego dodatku.

8.         Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora wójt,

 

 

 

 

§ 6

 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

 

1.     Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

 

2.     Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3.     Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do ½ godziny pomija się, a co najmniej ½ godziny liczy się za pełną godzinę.

 

4.     Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się dzieląc liczbę realizowanych godzin danego stanowiska przez wymiar obowiązkowy, wynikający z zapisów art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem zapisu art. 42 ust.6 cytowanej ustawy i sumując te ilorazy (po zaokrągleniu do liczby całkowitej).

Przykład: Nauczyciel uczy w wymiarze 12 godzin matematyki i realizuje 13 godz. jako wychowawca świetlicy, tj. 12/18 + 13/26 =0,67 +0,50 = 1,17

25/1,17 = 21,37 = 21. W tym przykładzie nauczyciel realizuje 25 godzin z czego dla wymiaru obowiązkowego 21 godzin oraz 4 godziny ponadwymiarowe.

 

§ 7

WYNAGRODZENIE ZA ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Nauczycielowi, który sprawował opiekę nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach tzw. „Zielonych Szkół”, trwających co najmniej 5 dni, przysługuje odrębne wynagrodzenie jak za 4 godziny ponadwymiarowe, za każdy dzień pobytu.

 

§ 8

DODATKI MIESZKANIOWE

 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w placówkach oświatowych na terenie Gminy Święta Katarzyna i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. W zależności od liczby osób w rodzinie, wysokość dodatku mieszkaniowego uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie                                    - 2%

2) przy dwóch osobach w rodzinie                                - 4%

3) przy trzech osobach w rodzinie                                 - 6%

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie      - 8%

najniższego wynagrodzenia pracowniczego ustalonego przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:

1) współmałżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu

2) pozostających na utrzymaniu nauczyciela i jego współmałżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do 26 roku życia,

4) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodu.

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 1.

Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

4. Nauczycielowi przyznaje się dodatek mieszkaniowy na jego wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi przyznaje Wójt.

5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego, od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, a także w okresach:

1) pobierania zasiłku społecznego,

2) odbywania służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, w przypadku, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta,

3) korzystania z urlopu wychowawczego.

7. Nauczyciel, któremu dodatek jest wypłacany, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o okolicznościach powodujących utratę prawa do dodatku mieszkaniowego lub zmianę jego wysokości.

 

§ 9

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

 

1.     Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty nauczyciela.

2.     Środki na nagrody w ramach funduszu specjalnego nagród dla nauczycieli w wysokości nie mniejszej niż 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym jednostek oświatowych, z czego:

1) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

2) 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy.

3. Nagrody z funduszu specjalnego mają charakter uznaniowy, nagrody, są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. Termin składania wniosków o nagrodę Wójta Gminy upływa 7 października.

4. Wniosek o nagrodę Wójta dla dyrektora szkoły powinien być zaopiniowany przez Dyrektora Jednostki Obsługi Szkół.

5. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać następujące dane kandydata do nagrody:

1) imię i nazwisko,

2) nazwę szkoły,

3) zajmowane stanowisko,

4) otrzymane dotychczas nagrody,

5) ocenę pracy pedagogicznej,

6) uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody.

6. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów:

1)   w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

2)   w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d)organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b)udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

7. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.

 

§ 10

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

§ 11

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

 

§ 12

Regulamin niniejszy został uzgodniony i przedłożony do zaopiniowania przez reprezentatywne organizacje związkowe w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

§ 13

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 14

                                 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Jerzy Woźniak

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr V/28/07 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2008 10:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż