Uchwała Nr V/31/07 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta

 


Uchwała nr V /31/ 07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 25 stycznia 2007 r.

 

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.   Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania wobec Wójta Gminy  czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.   Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje prawa do ustalania lub zmiany wynagrodzenia Wójta, jak również jego składników, ani przyznawania innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, w tym zwrotu kosztów za korzystanie z prywatnego samochodu dla celów służbowych.

3.   Zakaz ustalony w ust. 2 nie dotyczy świadczeń należnych bezpośrednio z mocy prawa, których przyznanie ma charakter wyłącznie deklaratoryjny lub dokumentacyjny, jak w szczególności dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy, świadczenia powypadkowe, świadczenia socjalne itp.

 

§ 2

1.     Do czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 należą w szczególności:

 

1)     zlecanie Wójtowi Gminy podróży służbowych oraz ich sprawdzanie pod względem merytorycznym,

2)     udzielanie urlopu wypoczynkowego i odwoływanie z tego urlopu,

3)     udzielanie urlopów bezpłatnych i innych urlopów przewidzianych prawem,

4)     nakładanie kar porządkowych.

 

2.   Nałożenie kary porządkowej następuje po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.

 

§ 3

1.    O ważniejszych czynnościach Przewodniczący informuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

2.    Do czynności, o których mowa w ust. 1 należą:

1)             zlecanie podróży służbowych trwających powyżej 7 dni lub odbywających się poza granicami kraju,

2)             odwołanie z urlopu wypoczynkowego,

3)             nałożenie kary porządkowej.

 

§ 4

Czynności określone w niniejszej uchwale Przewodniczący Rady wykonuje także po upływie kadencji Rady - do czasu wyboru przewodniczącego następnej kadencji Rady.

 

§ 5

W razie nieobecności Przewodniczącego Rady czynności określone w niniejszej uchwale wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

.

 

                                                                                                                                                    

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr V/31/07 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2008 10:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż