Uchwała Nr VI/42/07 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna na rok 2007

 


Uchwała Nr VI/42/07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 22 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna na rok 2007.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 ze zmianami), Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Gminie Święta Katarzyna na rok 2007 o następującej treści:  

            

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W  GMINIE ŚWIĘTA KATARZYNA NA ROK 2007

 

I. Diagnoza obecnej sytuacji.

 

            Gmina Święta Katarzyna jest gminą liczącą 13 362 mieszkańców zamieszkałych w 22 miejscowościach (w tym jedno miasto). Gospodarka gminy to głównie usługi ogrodniczo– rolnicze i przemysłowe. Młodzież gminy uczy się w  5 szkołach  podstawowych oraz  w jednym gimnazjum z oddziałem zamiejscowym. Do szkół ponadpodstawowych oraz placówek szkolno-wychowawczych młodzież dojeżdża do graniczącego z gminą Wrocławia oraz miejscowości w powiecie wrocławskim.

Rada Gminy uchwaliła liczbę 60 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Funkcjonuje 43 punkty sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży objętych limitem.

Od roku 1999 gmina prowadzi systematyczne monitorowanie występowania problemów alkoholowych. Gmina posiada rozeznanie co do występowania miejsc kumulacji zjawisk negatywnych, szczególnie dotyczących młodzieży. Monitoring  będzie kontynuowany w 2007 roku. Na podstawie przeprowadzonych badań zostanie opracowana diagnoza problemów uzależnień w Gminie Święta Katarzyna oraz raport określający skalę problemu ze wskazaniem sposobów jego rozwiązywania.

 

 II. Cele i priorytety

 

1. Cele związane ze strategią rozwiązywania problemów społecznych

1)    Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami.

2)    Zmniejszenie aktualnie występujących problemów związanych z uzależnieniami.

3)    Integracja społeczna osób uzależnionych z wykorzystaniem pracy socjalnej.

 

 

2. Priorytety:

1)     Zapewnienie ciągłości świadczonych usług zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.

2)     Poszerzenie oferty informacyjno-edukacyjnej w szkołach  dla dzieci, nauczycieli, rodziców.

3)     Poszerzenie oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych.

4)     Wsparcie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5)     Działania informacyjne.

 

 

III. Zadania do realizacji

 

 1. Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych a także osób zagrożonych uzależnieniami.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy społecznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć sportowo-edukacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 5. Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Profilaktyki Uzależnień, współpraca z Policją oraz służbami gminnymi.
 6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych,  współuzależnionych i integrowanie ich ze społecznością lokalną.
 7. Ograniczenie dostępu do alkoholu.

 

Szczegółowy harmonogram realizacji zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

IV. Realizatorzy Programu

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2007 powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie.

 

V. Źródło Finansowania.

 

Program realizowany będzie w ramach środków finansowych planowanych w budżecie gminy, stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

  

VI. Ewaluacja Programu

 

Wskaźniki monitoringu.

 

 1. Liczba osób objętych terapią.
 2. Liczba osób objętych działaniami pomocowymi: współuzależnieni, dzieci z grupy ryzyka, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
 3. Liczba dzieci, młodzieży i dorosłych objętych działaniami profilaktycznymi, edukacyjnymi i informacyjnymi.
 4. Liczba odbiorców projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe.
 5. Liczba osób przyjętych przez Punkt Informacyjno-Konsultacyjny.
 6. Liczba i efektywność kontroli punktów obrotu napojami alkoholowymi.

 

VII.  Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

1.     Przewodniczący Komisji, bez względu na pełnioną funkcję w samorządzie gminnym, za organizowanie i przewodniczenie pracy Komisji, otrzymuje za każde posiedzenie wynagrodzenie w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia ustalonego w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2006r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007r. ( Dz.U. z 2006 ,Nr 171, poz. 1227).

2.     Członek Komisji, bez względu na pełnioną funkcję w samorządzie gminnym, za przygotowanie i udział w posiedzeniu Komisji otrzymuje za każde posiedzenie wynagrodzenie w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia ustalonego w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2006r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007r. ( Dz.U. z 2006 r.Nr 171, poz. 1227).

 

§ 2

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie i przedstawia je Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.
 2. Wójt  Gminy Święta Katarzyna przedstawia sprawozdanie Radzie Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 3

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna obowiązuje do dnia uchwalenia programu na 2008r.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr IV/22/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Święta Katarzyna na rok 2007.

 

 

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VI/42/07 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna na rok 2007
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2008 14:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż