Uchwała Nr VII/47/07 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2007

 


Uchwała Nr VII/47/07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 29 marca 2007 roku

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2007.

 

 

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2, art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104  ze zmianami ) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.     Postanawia  zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości do 1 250 000 zł (słownie  jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy  złotych ).

2.  Kwota, o której mowa w ust. 1 przeznaczona zostanie na budowę kanalizacji sanitarnej
i deszczowej  na terenie Gminy.

§ 2

1.     Pożyczka, o której mowa w § 1 zostanie zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

2.     Spłata pożyczki nastąpi w latach 2008 – 2016.

 

§ 3

Pożyczka, o której mowa w § 1 będzie spłacana z dochodów własnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

 Jerzy Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VII/47/07 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2007
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2008 15:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż