Uchwała Nr VIII /51/07 - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej

 


Uchwała nr VIII / 51 / 07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2001 r.  Nr  142,  poz. 1591  ze zm.), w związku  z  art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz.  600  ze zm.) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża  się  zgodę  na  utworzenie na terenie Gminy Święta Katarzyna podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

§ 2.

Opis terenu, na którym ma być utworzona podstrefa, o której  mowa  w  §1,  określa  załącznik  nr  1,  a  położenie gruntów określa mapa stanowiąca załącznik nr 2, będące integralną częścią  niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VIII /51/07 - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2008 15:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż