Uchwała Nr VIII/56/07 - w sprawie zasad odpłatności za sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

 


Uchwała Nr VIII/56/07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie zasad odpłatności za sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 17 ust.1 pkt 15, art. 39 ust. 2,

art. 44 i art. 96 ust. 3  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64. poz. 593  ze zmianami), Rada Gminy Święta Katarzyna  uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Sprawianie pogrzebu przez Gminę Święta Katarzyna przysługuje osobom które zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy, jeśli nie posiadały osób zobowiązanych do alimentacji, w tym osobom bezdomnym.
  2. Gmina może sprawić pogrzeb osobom zmarłym, które w chwili zgonu zamieszkiwały lub przebywały na terenie Gminy, posiadającym rodzinę, gdy rodzina ta odmawia sprawowania pochówku lub nie może sprawić pogrzebu ze względów materialnych.

 

§ 2

  1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które w konkretnym przypadku niezbędne są do sprawienia pochówku zgodnie z wyznaniem zmarłego, a w przypadku braku danych o wyznaniu zmarłego w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
  2. Koszty pogrzebu sprawianego przez Gminę obejmują najniższe wydatki związane z:

1)     przechowywaniem zwłok,

2)     przygotowaniem zmarłego do pochowku,

3)     zakupem ubrania,

4)     zakupem trumny, wiązanki, klepsydr,

5)     transportem,

6)     obsługą pochówku,

7)     inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

 

§ 3

  1. Pochówku wraz z niezbędnymi usługami dokonuje się na cmentarzach położonych na terenie Gminy Święta Katarzyna.
  2. Sprawianie pochówku na innym cmentarzu, niż tym o którym mowa w pkt 1, może być dokonane pod warunkiem, że koszt takiego pogrzebu nie będzie wyższy od kosztów pochówku sprawianego na cmentarzach na terenie Gminy.

 

§ 4

  1. Koszty pogrzebu  sprawianego przez Gminę pokrywa się ze środków przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej .
  2. Pochówek realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie w formie zasiłku celowego, celowego specjalnego lub zwrotnego na sprawowanie pogrzebu na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

 

§ 5

 

Koszty pogrzebu poniesione przez Gminę refundowane są z zasiłku pogrzebowego przysługującego po osobie zmarłej, a jeżeli zasiłek taki nie przysługuje, wydatki Gminy poniesione na pogrzeb podlegają zwrotowi z masy spadkowej pozostałej po osobie zmarłej.

 

§ 6

O pokrycie kosztów pogrzebu przez Gminę może ubiegać się osoba lub rodzina spełniająca kryteria dochodowe na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i nie mająca możliwości ubiegania się o świadczenia na ten cel z innych tytułów.

 

§ 7

Gmina określa górne granice kosztów związanych z pochówkiem wyrażających się w kwocie nie wyższej niż 50% zasiłku pogrzebowego wypłaconego przez ZUS i ogłaszanego w Monitorze Polskim.

 

§ 8

Zwrot kosztów związanych z pochówkiem następuje na podstawie:

1)     rachunków potwierdzających dokonanie pochówku, wystawionych na osoby fizyczne,

2)     faktur wystawionych przez wyspecjalizowane firmy, które dokonały powyższych czynności.

 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VIII/56/07 - w sprawie zasad odpłatności za sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2008 16:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż