Uchwała Nr IX/61/07 - w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna

 


 

UCHWAŁA NR IX / 61 / 07
Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 31 maja 2007 roku

 

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.72 ust. 1 i art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

W budżecie Gminy na rok 2007 przeznacza się środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
w wysokości 0,3 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna.

 

§ 2

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego zasiłku.

2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:

trudną sytuacją materialną spowodowaną długotrwałą chorobą nauczyciela,

zapewnieniem dodatkowej opieki chorego,

koniecznością stosowania specjalnej diety.

3. Wysokość przyznawanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od:

okoliczności związanych z przebiegiem choroby biorąc pod uwagę sytuację materialną nauczyciela (konieczność stosowania specjalistycznych leków, zapewnienia dodatkowej opieki chorego, itp.),

wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia.

4. Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie przez chorego nauczyciela wniosku.

5. Do wniosku należy dołączyć:

aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,

dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z leczeniem,

oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny (obliczone jak dla potrzeb pomocy z Funduszu Świadczeń Socjalnych).

6. Wniosek o przyznanie świadczenia zdrowotnego składa się w miejscu zatrudnienia nauczyciela.

7. Pomoc zdrowotną można otrzymać raz w roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc ta może być przyznana powtórnie w danym roku.

 

§ 3

1. Środkami, przeznaczonymi na pomoc zdrowotną nauczycieli w placówce oświatowej zarządzają dyrektorzy tych placówek.

2. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania środkami, o których mowa w ust.1 dyrektorzy powołują komisję, której zadaniem jest przyjmowanie i opiniowanie wniosków.

3. Decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej i jej wysokości podejmuje dyrektor w oparciu
o opinię komisji.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr IX/61/07 - w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 12:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż