Uchwała Nr X/66/07 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie

 


UCHWAŁA NR X/66/07

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 28 czerwca 2007 roku

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie

 

            Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Smardzów drodze oznaczonej w operacie gruntów jako działka o numerze 60/12 – ulica Wiśniowa.

 

Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3.

            Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr X/66/07 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 12:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż