Uchwała Nr XII/80/07 - w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach

 


Uchwała Nr XII/80/07
Rady Gminy Święta Katarzyna
 z dnia 27 września 2007 roku


w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt9 lit"g" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§1

1.Rada Gminy Święta Katarzyna wyraża zgodę na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach.

2.Całość udziałów pokrywa i obejmuje Gmina Święta Katarzyna wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci sieci wodociągowych zgodnie z załącznikiem do uchwały.

3.Wartość aportu, o którym mowa w ust.2 wynosi 6 574 900,68 zł.

4.Niepodzielna różnica pomiędzy całkowitą wartością wkładu niepieniężnego (aportu) a kwotą podwyższenia kapitału zakładowego obejmowanego za aport zasili kapitał zapasowy Spółki.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XII/80/07 - w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 16:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż