Uchwała nr XIII/85/07 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok

 


Uchwała nr XIII/85/07
Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 25 października 2007 roku

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje :

 

§ 1

Średnią cenę skupu żyta, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r., obniża się do kwoty 43,20 zł. za 1 q, którą przyjmuje się za podstawę do ustalania podatku rolnego na obszarze Gminy w 2008 roku.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

 

 

 

Przewodniczący  Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIII/85/07 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 16:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż