Uchwała Nr XIV/99/07 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie


UCHWAŁA NR XIV/99/07

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 20.12.2007 roku

 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie

 
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości Smardzów

         działka numer 59/14 – droga w obrębie Smardzów – ulica Morelowa,

 

Położenie ulic przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/99/07 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2008 17:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż