Uchwała Nr XIV/101/07 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

 


Uchwała Nr XIV/101/07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 20 grudnia 2007 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.28 ust.2 i 3 Statutu Gminy Święta Katarzyna uchwalonego Uchwałą Nr XL/312/06 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 6 kwietnia 2006 r. ( Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 103, poz.1767 ) Rada Gminy  Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok:

1) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy;

2) kontrola wykorzystania świetlicy w Kotowicach - termin do 30.01.2008 r,;

3) badanie sprawozdań finansowych jednostek pomocniczych - termin do 28.02.2008r.;

4) sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie wykazanych przez Komisję Rewizyjną i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu - termin do  28.02.2008 r.;

5) kontrola sposobu wykorzystania i udostępnienia hali sportowej w Siechnicach i obiektów przyległych do hali - termin do 30.03.2008 r.

6) badanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. - termin do 15.04.2008 r.;

7) ocena działalności wójta i jednostek organizacyjnych gminy

za rok 2007 - termin do 31. 05.2008 r.;

8) kontrola windykacji należności podatkowych gminy - termin do 30. 06.2008 r.;

9) kontrola inwestycji prowadzonych w ramach funduszy na

inicjatywy społeczne - termin do 30. 08.2008 r.;

10) kontrola zastosowania procedur przewidzianych przepisami ustawy – Prawo o zamówieniach publicznych - termin do  30.09.2008 r.;

11) kontrola wykorzystania dotacji gminy przeznaczonych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - termin do 30.10.2008 r.;

12) kontrola działalności komórki powołanej do pozyskiwania środków z funduszy unijnych. - termin do 30.11.2008 r.;

 13) kontrola wykorzystania kwoty 200 tys. zł przekazanej w 2008 r .budżecie gminy na remonty i realizację chodników w/g zgłoszonych potrzeb - termin do 30.11.2008 r.;

14) kontrole doraźne zlecone przez Radę Gminy;

15) rozpatrywanie spraw przedłożonych przez Radę Gminy

 

§ 2

Zatwierdza się ogólną kwotę przeznaczoną w 2008 roku na pokrycie kosztów ekspertyz, opinii i analiz w wysokości 10 000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/101/07 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2008 13:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż