Budżet gminy 2003

 


Uchwała nr VI/49/03
Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 28 marca 2003 rok
w sprawie budżetu gminy na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 109, art. 116 ust 4, art. 124, art. 128 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku nr 15 poz. 148), art. 401 ust 1, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 26 548 528 zł
w tym:

 1. dochody własne     16 711 365 zł

  z tego: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10  110 000 zł
 2. subwencja ogólna   5 097 471 zł
 3. dotacje celowe na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 7      965 744 zł
 4. dotacje na zadania powierzone oraz na zadania własne bieżące zgodnie z załącznikiem nr 8   73 948 zł
 5. dotacje na zadania inwestycyjne 3 700 000 zł

II. Wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2        28 964 941 zł

w tym:

 1. wydatki bieżące      19 419 941 zł

  z tego: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikami nr 5 i 6,         9 098 203 zł - wydatki na obsługę długu,        945 000 zł
  - wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10, 124 702 zł
  - środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 11   23 400 zł
 2. wydatki majątkowe 9 545 000 zł

z tego:
- wydatki inwestycyjne realizowane w roku budżetowym     9 545 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości  -  2 416 413 zł

§ 2

 1. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 471 738 zł nastąpi z dochodów własnych gminy.
 2. Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 4 888 151 zł będą:

-pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 240 000 zł,

-pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 600 000 zł,

-kredyt z banku krajowego w wysokości 2 450 000 zł,

- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Świętej Katarzynie w wysokości 110 000 zł,

-wolne środki finansowe w wysokości 488 151 zł.

 1. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Gminy zawiera załącznik nr 4.

§ 3

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 965 744 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz wydatki na zadania powierzone i zadania własne bieżące w wysokości 73 948 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

Ustala się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 100 000 zł.

§ 5

 1. Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 9.
 2. Plany przychodów i wydatków środków specjalnych przedstawia załącznik nr 12.
 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 20 160 zł przedstawia załącznik nr 13.
 4. Wysokość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 155 500 zł przedstawia załącznik nr 14.
 5. Wysokość dotacji podmiotowych z budżetu gminy w wysokości 1 313 824 zł przedstawia załącznik nr 15.
 6. Prognozę kwoty długu na rok 2003 i lata następne przedstawia załącznik nr 16.
 7. Wieloletni program inwestycyjny przedstawia załącznik nr 17.

§ 6

 1. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 500 000 zł zaciąganych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.
 2. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych bankach.
 3. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 500 000 zł nie objętych wydatkami roku budżetowego, które będą skutkować na wysokość wydatków budżetowych w latach następnych.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do:

 1. dokonywania przeniesień wydatków w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,
 2. przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych,
 3. zaciągania długu w wysokości 4 290 000, w tym z pożyczek w wysokości 1 840 000 zł i kredytów w wysokości 2 450 000 zł oraz do spłat zobowiązań Gminy w wysokości 2 471 738 zł,
 4. upoważnienia o których mowa w ust.1 i 2 nie mogą prowadzić do zmniejszenia wydatków w rozdziale 60016 działu 600 oraz w rozdziałach 90003, 90004 działu 900.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Leopold Gomułkiewicz

 


 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet gminy 2003
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.08.2008 14:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż