Uchwała Nr XXXIII/262/05 - w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świętej Katarzynie

 


Uchwała Nr XXXIII/262/05

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia  31 sierpnia 2005 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 119, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXV/215/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 7 258 zł.

2)  w § 1 ust. 2 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę  7 258 zł.

3)  w wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy zwiększył się

- po stronie dochodów z kwoty 40 214 948 zł do kwoty 40 222 206 zł,

- po stronie wydatków z kwoty 43 535 356 zł do kwoty 43 542 614 zł.

4)  § 1 ust. 2  pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„ wydatki bieżące   22 235 962 zł ”.

5) §1 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ wydatki majątkowe  21 306 652 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 3
21 296 652 zł,

- udziały w spółkach   10 000 zł ”.

6) w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXV/215/04 wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

7) w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXV/215/04 wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

8) w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXV/215/04 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIII/262/05 - w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świętej Katarzynie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.09.2008 14:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż