Uchwała Nr XXXV/268/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005

 


Uchwała Nr  XXXV / 268 /05

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 20 października 2005 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005

 

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2, art. 113 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXVII/227/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005 § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Kwota, o której mowa w ust. 1 przeznaczona zostanie na budowę dróg i ulic oraz budowę obiektów oświatowo-sportowych na terenie gminy”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXV/268/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2008 09:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż