Uchwała Nr XXXV/269/05 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005

 


Uchwała Nr  XXXV / 269 /05

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia  20 października  2005 roku

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005

 

 

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2, art. 113 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.     Postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości  do 400 000 PLN.

2.     Kwota, o której mowa w ust. 1 przeznaczona zostanie na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

3.     Kredyt zostanie zaciągnięty w  PLN.

§ 2

1.     Kredyt, o którym mowa w  § 1 zostanie zaciągnięty w banku wyłonionym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

2.     Spłata kredytu nastąpi w latach 2006-2015.

§ 3

Kredyt, o którym mowa w § 1 będzie spłacany z dochodów własnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXV/269/05 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2008 09:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż