Budżet gminy 2008

 

Uchwała nr XV/104/08
Rady Gminy Świę
ta Katarzyna
z dnia 24.01.2008 roku
w sprawie budżetu gminy na rok 2008

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 9, art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168, art. 173 ust. 3 i 4, art. 176 ust. 1, art. 182, art. 184, art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 401 ust. 1, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 54 521 582 zł

w tym:

1) dochody własne 42 065 904 zł

z tego: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9 200 000 zł

2) subwencja ogólna 6 113 292 zł

3) dotacje celowe 2 842 386 zł

4) dotacje na zadania inwestycyjne 3 500 000 zł.

 

2. Wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 67 803 582 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 33 533 582 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zgodnie z załącznikami nr 5 i 6, 13 749 100 zł

- wydatki na obsługę długu, 650 000 zł

- wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9, 191 000 zł

- środki wyodrębnione do dyspozycji jednostek pomocniczych

zgodnie z załącznikiem nr 10. 28 000 zł

2) wydatki majątkowe 34 270 000 zł

z tego: wydatki inwestycyjne realizowane w roku budżetowym

zgodnie z załącznikiem nr 3 34 270 000 zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 282 000 zł

§ 2

1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 13 282 000 zł będą:

- pożyczka na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2 500 000 zł.

- kredyty na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4 300 000 zł.

- kredyty na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 6 482 000 zł.

2. Podział przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4.

§ 3

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie i dotacje celowe związane

z realizacją tych zadań w wysokości 2 557 163 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 150 000 zł jako zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z projektami współfinansowanymi środkami Unii Europejskiej,

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 300 000 zł z przeznaczeniem na inicjatywy społeczne.

§ 5

1. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia

załącznik nr 8.

2. Plan dochodów własnych oraz wydatki jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 11.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 64 000 zł przedstawia załącznik nr 12.

4. Wysokość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 300 000 zł przedstawia załącznik nr 13.

5. Wysokość dotacji podmiotowych z budżetu gminy w wysokości 1 773 700 zł przedstawia załącznik nr 14.

6. Wysokość dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 85 000 zł przedstawia załącznik nr15.

7. Prognozę kwoty długu na rok 2008 i lata następne przedstawia załącznik nr 16.

8. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 17.

9. Wykaz projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 18.

10. Zestawienie dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 19.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1 000 000 zł.

2) finansowania planowanego deficytu budżetu do kwoty 13 282 000 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty 2 198 392 zł.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1 000 000 zł podlegających spłacie w danym roku budżetowym.

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 17 do kwoty 50 000 000 zł.

3) zaciągania zobowiązań związanych z wykonywaniem zadań bieżących, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 3 000 000 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Święta Katarzyna do:

1) dokonywania przeniesień wydatków w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na inwestycje.

2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do

dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich

planów finansowych z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych bankach.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet gminy 2008
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.08.2008 12:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.12.2009 11:19 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
03.12.2009 11:19 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
03.12.2009 11:15 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
03.12.2009 11:14 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
02.12.2009 14:12 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
02.12.2009 14:10 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
10.04.2009 13:47 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
07.04.2009 08:37 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
25.08.2008 09:22 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
25.08.2008 09:21 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:00 Dodano załącznik "dochody.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:00 Dodano załącznik "wydatki.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 13:00 Dodano załącznik "Zadania inwestycyjne planowane do
realizacji w 2008 roku.pdf"

(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:59 Dodano załącznik "Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i
funduszu wynagrodzeń na 2008 rok.pdf"

(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:59 Dodano załącznik "załącznik nr 1.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:59 Dodano załącznik "załącznik nr 2.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:59 Dodano załącznik "załącznik nr 3.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:59 Dodano załącznik "załącznik nr 4.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:59 Dodano załącznik "załącznik nr 5.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:59 Dodano załącznik "załącznik nr 6.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:59 Dodano załącznik "załącznik nr 7.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:59 Dodano załącznik "załącznik nr 8.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:59 Dodano załącznik "załącznik nr 9.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:56 Dodano załącznik "załącznik nr 10.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:56 Dodano załącznik "załącznik nr 11.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:56 Dodano załącznik "załącznik nr 12.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:56 Dodano załącznik "załącznik nr 13.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:56 Dodano załącznik "załącznik nr 14.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:56 Dodano załącznik "załącznik nr 15.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:56 Dodano załącznik "załącznik nr 16.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:56 Dodano załącznik "załącznik nr 17.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:56 Dodano załącznik "załącznik nr 18.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:56 Dodano załącznik "załącznik nr 19.pdf"
(Mariusz Różnowicz)
22.08.2008 12:39 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)