Zarządzenia Wójta Gminy - 2003 rok

 

 


Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Święta Katarzyna:

Nr zarządzenia

Data

Tytuł 

1/2003

06.01.2003

Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie.

2/2003

17.01.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Siechnice.

3/2003

24.01.2003

Zarządzenie w sprawie nabycia od Skarbu Państwa – Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Oddział Terenowy we Wrocławiu prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Siechnice.

4/2003

24.01.2003

Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa – Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Oddział Terenowy we Wrocławiu prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Siechnice.

5/2003

24.01.2003

Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Łukaszowice.

6/2003

28.01.2003

Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia od Spółdzielni Produkcji Rolnej „Odrodzenie” w Iwinach nieruchomości gruntowych stanowiących drogi.

7/2003

06.02.2003

Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Święta Katarzyna do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 2 marca 2003 r.

8/2003

02.03.2003

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej Siechnic zarządzonych na dzień 2 marca 2003 r.

10/2003

02.03.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Święta Katarzyna

11/2003

07.03.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Święta Katarzyna.

12/2003

14.03.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Żerniki Wrocławskie.

13/2003

14.03.2003

Zarządzenie w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Reagowania Gminy Święta Katarzyna.

14/2003

18.03.2003

Zarządzenie w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radwanice.

15/2003

28.03.2003

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok.

16/2003

31.03.2003

Zarządzenie w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok oraz planu finansowego zadań zleconych i dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

17/2003

31.03.2003

Zarządzenie w sprawie nadzoru nad pracą Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego.

18/2003

09.04.2003

Zarządzenie w sprawie powołania Komitetu ds. Organizacji Obchodów 750–lecia Siechnic.

19/2003

14.04.2003

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Święta Katarzyna.

20/2003

15.04.2003

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych przez Gminę Święta Katarzyna.

21/2003

15.04.2003

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zasad przygotowania arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2003/2004 dla szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna.

22/2003

25.04.2003

Zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej na lata 2003-2005

23/2003

09.05.2003

Zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Siechnicach.

24/2003

19.05.2003

Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Święta Katarzyna do przeprowadzenia referendum zarządzonego na dzień 8 czerwca 2003 r.

25/2003

21.05.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie negocjacji ceny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Siechnice.

26/2003

26.05.2003

Zarządzenie w sprawie pobierania opłat za umieszczenie tablic reklamowych na obiektach komunalnych oraz na terenie działek gminnych.

27/2003

06.06.2003

Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Łukaszowice.

28/2003

06.06.2003

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji kwalifikującej wnioski o dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Gminy Święta Katarzyna.

29/2003

06.06.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radwanice.

30/2003

11.06.2003

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się w sesji letniej 2003 roku o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

31/2003

12.06.2003

Zarządzenie w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Święta Katarzyna.

32/2003

18.06.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Zębice.

33/2003

18.06.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Siechnice.

34/2003

18.06.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Siechnice.

35/2003

23.06.2003

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003.

36/2003

25.06.2003

Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie.

37/2003

27.06.2003

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki zdrowotnej w Świętej Katarzynie za 2002 rok.

38/2003

30.06.2003

Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu do szacowania zakresu szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Święta Katarzyna.

39/2003

01.07.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Radwanice.

40/2003

01.07.2003

Zarządzenie w sprawie likwidacji drogi dojazdowej położonej w Świętej Katarzynie w granicach działek nr 216/2, 216/3 i 216/4.

41/2003

01.07.2003

Zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Świętej Katarzynie.

42/2003

01.07.2003

Zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

43/2003

16.07.2003

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia skargi p. Józefy Lichwy na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

44/2003

30.07.2003

Zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy święta Katarzyna.

45/2003

30.07.2003

Zarządzenie w sprawie przyznania nagród dla uczniów szkół z terenu Gminy Święta Katarzyna.

46/2003

01.08.2003

Zarządzenie w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radwanice.

47/2003

20.08.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Zakładu Energetycznego Wrocław S.A. nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radwanice, gm. Święta Katarzyna.

48/2003

26.08.2003

Zarządzenie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Święta Katarzyna informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2003 roku.

49/2003

29.08.2003

Zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2004 rok przez podległe gminie jednostki i kierowników wydziałów Urzędu Gminy.

50/2003

01.09.2003

Zarządzenie w sprawie pobierania opłat za umieszczenie tablic reklamowych na obiektach komunalnych oraz na terenie działek gminnych.

51/2003

16.09.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz zakładu energetycznego Wrocław S.A. nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Święta Katarzyna.

52/2003

16.09.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Siechnice. 

53/2003

18.09.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Święta Katarzyna.

54/2003

18.09.2003

Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

55/2003

29.09.2003

Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy we Wrocławiu prawa Własności nieruchomości Gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Radomierzyce.

56/2003

30.09.2003

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003.

57/2003

30.09.2003

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie za rok obrotowy 2002.

58/2003

10.10.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Święta Katarzyna.

59/2003

20.10.2003

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzedu Gminy Święta Katarzyna. 

60/2003

20.10.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz zakładu Energetycznego Wrocław S.A. nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Święta Katarzyna.

61/2003

03.11.2003

Zarządzenie w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Święta Katarzyna. 

62/2003

06.11.2003

Zarządzenie w sprawie wykupu nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Żerniki Wrocławskie.  

63/2003

10.11.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Kotowice. 

64/2003

10.11.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Kotowice. 

65/2003

18.11.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Kotowice. 

66/2003

27.11.2003

Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa – Starosty Powiatu wrocławskiego, prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Siechnice.

66a/2003

01.12.2003

Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie negocjacji ceny praw użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie Siechnice. 

67/2003

15.12.2003

Zarządzenie w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Święta Katarzyna projektu budżetu gminy na 2004 rok.

68/2003

17.12.2003

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003.

69/2003

17.12.2003

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych gminy Święta Katarzyna. 

70/2003

31.12.2003

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003.

71/2003

31.12.2003

Zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu premiowego dla pracowników Urzędu Gminy Święta Katarzyna zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. 

 

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Wójta Gminy - 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.08.2008 14:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż