Uchwała Nr XXXV/270/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 


Uchwała Nr XXXV/270/05

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 20 października 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431 ze zmianami) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala,
co następuje:

 

§ 1

            W uchwale Nr IX/76/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 127, poz. 2268 ze zmianami) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem
do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

 Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXV/270/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2008 12:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż