Uchwała Nr XXXV/271/05 -

 


UCHWAŁA NR XXXV/271/05

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
z dnia 20 października 2005 roku

 

w sprawie nadania nazwy ulicom w Grodziszowie

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się nazwy ulicom w miejscowości Grodziszów:

1)     drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów

jako działka nr 105,      „Parkowa”;

2)     drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów

jako działka nr 30/5 i działka nr 118/2    „Akacjowa”;

3)     drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów

jako działka nr 114/2 i działka nr 40/6    „Topolowa”;

4)     drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów

jako działka nr 5/11,     „Świerkowa”;

5)     drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów

jako działka nr 106,      „Lipowa”.

Położenie ulic przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1:5000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

            Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXV/271/05 -
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2008 12:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż