Uchwała nr XXXVI/273/05 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz zwolnień od tego podatku

Uchwała nr XXXVI/273/05

Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

oraz zwolnień od tego podatku

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956) Rada Gminy uchwala co następuje :

 

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1)     od gruntów:

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł. od 1 m2 powierzchni,

 

b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

 – 3,61 zł. od 1 ha powierzchni,

 

c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł. od 1 m2 powierzchni,

 

2)     od budynków lub ich części:

a)     mieszkalnych – 0,56 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym        – 8,58 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

d)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  1,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

e)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,54 zł. od 1 m2 powierzchni

użytkowej,

 

3)     od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2*

 

Poza wymienionymi w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1)     grunty, budynki, budowle stanowiące własność gminy i administrowane przez Urząd Gminy z wyłączeniem:

a)     gruntów stanowiących ułamkową część udziałów właścicieli lokali mieszkalnych
w ogólnej powierzchni gruntu na której posadowiony jest budynek,

b)    gruntów, budynków i budowli zarządzanych (administrowanych) przez Gminę Święta Katarzyna na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz.U. nr 85, poz. 388 ze zmianami);

2)     grunty, budynki, budowle stanowiące własność gminy:

a)     służące do doprowadzania i oczyszczania ścieków, związane z procesem poboru
i uzdatniania wody oraz rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody,

b)    zajęte na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej.

3)     budynki gospodarcze – stanowiące własność byłych rolników (emerytów, rencistów)
w wieku powyżej 70 lat, prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – na wniosek podatnika.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

 

-------------------------------------

[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot
 Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych
zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVI/273/05 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz zwolnień od tego podatku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2008 12:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż