Uchwała Nr XXXVI/275/05 - w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok

Uchwała nr XXXVI/275/05

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 24 listopada 2005 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 14 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z
późn. zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, poz. 956)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów wynosi 50,00 zł.

 

§ 2

Zwalnia się z podatku od posiadania psów:

1)     psy nierasowe, nie posiadające rodowodu,

2)     psy rasowe w wieku do trzech miesięcy, jeżeli przed upływem tego okresu zostały zbyte lub w inny sposób ustało ich posiadanie,

3)     psy rasowe nabyte w IV kwartale 2006 roku, jeżeli do końca tego roku nie przekroczą trzeciego miesiąca życia.

 

§ 3

Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do 31 grudnia 2006 roku.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

---------------------------

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 
Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych
zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE
L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w
niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst
jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVI/275/05 - w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2008 12:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż