Uchwała nr XXXVI/276/05 - w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy”

 


Uchwała nr XXXVI/276/05

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 24 listopada 2005 roku

 

w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy”

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 „e” oraz pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje :

 

§ 1

Rada Gminy Święta Katarzyna wyraża zgodę na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy” na terenie gminy Święta Katarzyna, ujętego i sparametryzowanego w Studium Wykonalności tego projektu, stanowiącego załącznik do wniosku do Funduszu Spójności. 

 

§ 2

Realizacja projektu oraz wszelkich zadań związanych ze złożeniem wniosku do Funduszu Spójności spoczywa na Gminie Święta Katarzyna będącej beneficjentem końcowym projektu inwestycyjnego, w której imieniu, na podstawie stosownych pełnomocnictw działać będzie Specjalne Przedsięwzięcie Inicjatyw Samorządowych – Dolnośląskie Spółka z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000213275 z siedzibą we Wrocławiu.  

§ 3

Uchwała obowiązuje w przypadku przyznania dotacji z Funduszu Spójności na przedmiotowy projekt.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVI/276/05 - w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2008 12:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż