Uchwała Nr XXXVI/277/05 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2006 rok

 


Uchwała  Nr  XXXVI/ 277/05

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 24 listopada 2005 roku

 

w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2006 rok


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 16 ust. 3 Statutu Gminy Święta Katarzyna ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 2, poz.46) w związku z § 2 pkt 3 Regulaminu Pracy  Komisji Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok:

1) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy;

2) badanie sprawozdań finansowych jednostek pomocniczych      - termin do dnia 28.02. 2006 r.;

3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady Gminy;

4) badanie sprawozdania z wykonania budżetu  gminy  za 2005 r. - termin do dnia 15.04. 2006 r., 5) ocena działalności wójta i jednostek organizacyjnych gminy - za rok 2005 - termin do dnia 31. 05. 2006 r.,

6)  badanie sprawozdania z wykonania budżetu  gminy  za I półrocze 2006 roku - termin do dnia 10.10.2006 r.

7) kontrole doraźne zlecone przez Radę Gminy;

8) rozpatrywanie spraw przedłożonych przez Radę Gminy, wójta oraz członków Komisji Rewizyjnej.

 

§ 2

Zatwierdza się ogólną kwotę przeznaczoną w 2006 roku na pokrycie kosztów ekspertyz, opinii i analiz w wysokości 10 000 zł.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVI/277/05 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2008 12:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż