Uchwała Nr XXXVII/280/05 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w centrum miejscowości

 


UCHWAŁA NR XXXVII/280/05

RADY GMINY ŚWIĘTA  KATARZYNA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w centrum miejscowości

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.     Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w centrum miejscowości, przyjętego Uchwałą Nr XLIV/236/97 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 16.12.1997r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego Nr 6  z dnia 15.05.1998r.   zwanej dalej planem.

2.     Granice obszaru objętego planem przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

1.     Zakres ustaleń planu będzie obejmował:

1)     przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)     zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)     zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)     zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)     wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6)     parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7)     granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8)     szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9)     szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717).

2.     W planie miejscowym zostanie określone w zależności od potrzeb:

1)     granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2)     granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVII/280/05 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w centrum miejscowości
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2008 12:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż