Uchwała Nr XXXVII/283/05 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Prawocin w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV

 


UCHWAŁA NR XXXVII/283/05

RADY GMINY ŚWIĘTA  KATARZYNA

z dnia 29 grudnia 2005 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Prawocin w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.    Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Prawocin w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV, zwanego dalej planem.

2.     Granice obszaru objętego planem przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

1.    Zakres ustaleń planu będzie obejmował:

1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717).

2.    W planie miejscowym zostanie określone w zależności od potrzeb:

1)    granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2)    granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVII/283/05 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Prawocin w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2008 12:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż