Uchwała Nr XXXVII/284/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna

 


UCHWAŁA NR XXXVII/284/05

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia  29 grudnia 2005

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie gminy Święta Katarzyna

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity ( tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz innych ustaw ( Dz. U. Nr 85, poz.729 ) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr XIX /149/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 03 czerwca 2004r w sprawie uchwalenia regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie gminy Święta Katarzyna wprowadza się  następujące zmiany:

 

1. W  § 3 skreśla się dotychczasową treść pkt. 1 i zastępuje się nową w brzmieniu:

1)  dostarczać odbiorcy wodę z sieci wodociągowej Zakładu  na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę, ustalonej według zasad określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności zapewnić dostawę wody o wymaganym ciśnieniu  oraz odpowiedniej jakości, które określają obowiązujące przepisy, jakość wody dostarczanej przez Zakład stwierdza się u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem odbiorcy;

 

2. W § 4 skreśla się dotychczasową treść pkt. 5 i zastępuje się nową w brzmieniu:

5)    odciąć dopływ wody w przypadku, gdy:

a)    przyłącze zostało wykonane niezgodnie z przepisami prawa,

b)    odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

c)    został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest bez zawarcia pisemnej umowy, jak również przy celowo uszkodzonym lub pominiętym wodomierzu.

 

3. W § 6 skreśla się dotychczasową treść pkt. 2  i zastępuje się nową w brzmieniu:

2) umożliwienia dostępu pracownikom Zakładu do pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz główny w celu zainstalowania i demontażu wodomierza,  dokonania odczytów, kontroli działania wodomierza oraz wykonywania jego napraw lub wymiany,

 

4. W  § 11 skreśla się dotychczasową treść ust 4  i zastępuje się nową w brzmieniu:

4.      Realizacja budowy przyłącza jest wykonywana na podstawie aktualnego pozwolenia wydanego przez  właściwy organ administracyjny.

 

5.  Skreśla się dotychczasową treść   § 13  i zastępuje się nową w brzmieniu:

 

§ 13 W przypadku odcięcia przez Zakład dostawy wody na podstawie § 4 ust 5 lit. „b” , Zakład jest zobowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

 

6. W  § 14 skreśla się dotychczasową treść ust 4  i zastępuje się nową w brzmieniu:

1)     przyjąć do systemu kanalizacji sanitarnej Zakładu ścieki bytowe i komunalne od dostawcy ścieków na podstawie zawartej z nim pisemnej umowy według zasad określonych niniejszym regulaminem,  a w szczególności zapewnić nieprzerwany odbiór ścieków z wyjątkiem przypadku:

a)     wykonania przyłącza kanalizacyjnego niezgodnie z przepisami prawa,

b)    nie uiszczania opłat za dwa pełne okresy rozliczeniowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia, w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

c)     jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa,

d)    nielegalnego odprowadzania ścieków, tj. bez zawarcia pisemnej  umowy,

 

7.   Po § 13  wprowadza się  nowy Rozdział 4 a Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe i dodaje się nowe zapisy  § 13 1 , § 13 2 , § 13 3 w brzmieniu:

 

§ 13 1  Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu są jednostki ochrony przeciwpożarowej działające na terenie gminy.

§ 13 2 Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Zakładem, przede wszystkim z hydrantów przeciwpożarowych usytuowanych na sieci wodociągowej.

§ 13 3 Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Zakładu zobowiązani są do:

1)   powiadomienia Zakładu o fakcie poboru wody na cele przeciwpożarowe,

2)   powiadomienia Zakładu o miejscu pożaru niezwłocznie po zakończeniu akcji ratowniczo- gaśniczej, nie później jednak niż 48 godzin po jej zakończeniu.

 

8. W  § 23 skreśla się dotychczasową treść ust 4  i zastępuje się nową w brzmieniu:

 

4.   Realizacja budowy przyłącza kanalizacyjnego jest wykonywana na podstawie aktualnego pozwolenia wydanego przez  właściwy organ administracyjny.

 

9 . W  § 25  skreśla się dotychczasową treść ust 1  i zastępuje się nową w brzmieniu:

 

1.   Zakład jest obowiązany do zawarcia pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę  i odbiór ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

10.  W  § 25   po ust. 2 dodaje się  ust 3 w brzmieniu:

 

3. Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi Zakład, a urządzenia pomiarowego odbiorca.

11. Skreśla się dotychczasową treść   § 26  i zastępuje się nową w brzmieniu:

 

1.   Umowa, o której mowa w § 25 może być zawarta z  osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczona woda i z której mają być odbierane ścieki lub z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

2.      Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa o której mowa w § 25, jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

12. Skreśla się dotychczasową treść   § 28  i zastępuje się nową w brzmieniu:

 

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków  wielolokalowych  Zakład zawiera umowę, o której mowa w § 25,   także   z osobą   korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, pod warunkiem że:

 

1)     instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,

2)     jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Zakład z właścicielem lub zarządcą,

3)     właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

4)     właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w  § 25, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

5)     właściciel lub zarządca określi warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,

6)     został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali,

7)     został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłóceń dostaw wody do lokali.

 

13. Skreśla się dotychczasową treść   § 29  i zastępuje się nową w brzmieniu:

 

1.   Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych przed złożeniem wniosku o którym mowa w §  28, jest obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których  mowa w §  28 pkt. 3 i 4, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Zakład rozliczenie.

2.   Właściciel  lub zarządca dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, o których mowa w §  28 pkt. 3. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach.

14. W  § 32   po punkcie  6  dodaje się  nowe  punkty  7 i 8  w brzmieniu:

 

7 ) rozliczenia za pobraną wodę do celów przeciwpożarowych dokonywane są za okresy kwartalne, na podstawie zestawienia ilości pobranej wody na cele przeciwpożarowe przez poszczególne uprawnione jednostki ochrony przeciwpożarowej,  potwierdzonego  przez komendanta gminnego OSP,

8) podstawą do obciążeń gminy za zużytą wodę na cele przeciwpożarowe  są taryfy i stawki ustalone w taryfie.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVII/284/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2008 12:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż