Uchwała Nr XXXVII/286/2005 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Święta Katarzyna na rok 2006

 


Uchwała Nr XXXVII/286/2005

Rady Gminy  Święta Katarzyna
z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Święta Katarzyna na rok 2006.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 4 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 ze zmianami), oraz art. 1, 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. Nr  179 poz. 1485) oraz art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Święta Katarzyna na rok 2006 o następującej treści:

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

I PRZEMOCY  W  RODZINIE

W  GMINIE ŚWIĘTA KATARZYNA NA ROK 2006

 

I. Diagnoza obecnej sytuacji.

Gmina Święta Katarzyna jest gminą liczącą ok.12,7 tys. mieszkańców zamieszkałych w 22 miejscowościach ( w tym jedno miasto). Gospodarka gminy to głównie usługi ogrodniczo– rolnicze. Młodzież gminy uczy się w  5 szkołach  podstawowych oraz  w 1 gimnazjum z oddziałem zamiejscowym. Do szkół ponadpodstawowych młodzież dojeżdża do graniczącego z gminą Wrocławia. Rada Gminy uchwaliła liczbę 60 punktów sprzedaży napojów alkoholowych , z tego 43 do spożycia poza miejscem sprzedaży. Funkcjonuje 41 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży objętych limitem.

Od roku 1999 gmina prowadzi systematyczne monitorowanie występowania problemów alkoholowych. Gmina posiada rozeznanie co do występowania miejsc kumulacji zjawisk negatywnych, szczególnie dotyczących młodzieży. Diagnoza ta będzie kontynuowana w 2006 roku.

 

 II. Cele główne Programu

1.  Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami.

2.  Zmniejszenie aktualnie występujących problemów związanych z uzależnieniami.

3.  Integracja społeczna osób uzależnionych.

 

III. Cele szczegółowe Programu

1.  Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy.

2.  Minimalizowanie skutków spożywania alkoholu, narkotyków, stosowania przemocy.

3. Uświadamianie społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży o zagrożeniach związanych z uzależnieniami.

4.  Zmiana zachowań i postaw mieszkańców oraz instytucji wobec, związanych z alkoholem i narkomanią, przypadków łamania norm społecznych i przepisów ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  o przeciwdziałaniu narkomanii i o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

5.  Ograniczenie spożycia napojów alkoholowych.

 

IV. Realizatorzy Programu

Na terenie gminy realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Święta Katarzyna na rok 2006 powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Pełnomocnikowi Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

V. Źródło Finansowania.

Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 VI. Zadania Programu

1. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy.

Metody realizacji zadania:

a)   tworzenie systemu informacji o miejscach udzielania bezpośredniej pomocy,

b)   współpraca z funkcjonującymi na terenie miasta Wrocławia  poradniami odwykowymi oraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia,

c)   nawiązywanie kontaktów i wspieranie środowisk (grup) wzajemnej pomocy,

d)   wspomaganie pracy placówek terapii uzależnień leczących pacjentów z terenu gminy.

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, narkotyczny, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.

 

Metody realizacji zadania:

a)  współdziałanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z policją w sprawach przemocy

 ( procedura „ Niebieskiej Karty”),

b) popularyzowanie „ Niebieskiej Linii” – bezpłatnego telefonu informacyjno-interwencyjnego  dla ofiar przemocy,

c)  pomoc uzależnionym dorosłym członkom rodziny w podjęciu decyzji o leczeniu,

d) zwiększanie bezpośrednich kontaktów i dostępności do zorganizowanych form pomocy psychologicznej terapeutycznej dla uzależnionych i pozostałych członków rodziny,

e) prowadzenie specjalistycznego doradztwa psychologiczno-pedagogicznego, usługi   terapeutyczne.

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom.

 

Metody realizacji zadania:

a)  wspieranie szkół podstawowych oraz gimnazjum w rozwijaniu działań profilaktycznych,

b)  realizacja programów profilaktycznych uczących trzeźwego i wolnego od uzależnień trybu życia,

c) wspieranie merytoryczne kadry pedagogicznej przy opracowywaniu szkolnych programów profilaktycznych,

d) prowadzenie programów profilaktyczno - edukacyjnych obejmujących problematykę alkoholizmu i narkomanii, adresowanych w szczególności do młodzieży gimnazjum,

e) dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach terapeutycznych,

f) szkolenia dla rodziców i nauczycieli w zakresie własnej diagnozy problemów dzieci i młodzieży,

g) zakup materiałów informacyjno edukacyjnych,

h) podnoszenie kwalifikacji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz nauczycieli i pedagogów szkolnych w zakresie realizacji programów profilaktycznych.

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.

Metody realizacji zadania:

a) współpraca z organizacjami pozarządowymi, Kościołem, oraz osobami fizycznymi w zakresie zapobiegania uzależnieniom,

b) wspieranie programów dotyczących organizacji trzeźwego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży,

c) otwarte konkursy na programy- działania dotyczące grup, środowisk (wymagania:  wykształcenie kierunkowe, certyfikat, doświadczenie),

d) dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie materiałów i wyposażenia.

 

5. Ograniczenie spożycia napojów alkoholowych i podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Metody realizacji:

a) opiniowanie w sprawach zgodności lokalizacji punktu sprzedaży przed wydaniem zezwolenia,

b) podejmowanie wspólnie z Policją działań w zakresie przestrzegania przepisów wyżej wymienionej ustawy,

c) wdrażanie na terenie gminy procedury „ Żółtej Kartki”,

d) monitorowanie sklepów i punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

e) szkolenia dla handlowców prowadzących sprzedaż detaliczną alkoholu.

 

6. Pomoc społeczna dla osób uzależnionych i ich rodzin dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej.

 

Metody realizacji zadania: 

a) prowadzenie działań związanych z integracją osób uzależnionych,

b) pomoc dzieciom alkoholików i narkomanów, w tym wspieranie świetlic socjoterapeutycznych,

c) wspieranie ruchów trzeźwościowych, poprzez tworzenie grup wsparcia dla osób po zakończonej terapii.

 

VII. Ewaluacja Programu

1.Ewaluacja programów profilaktycznych odbywać się będzie poprzez przeprowadzanie ankiet wśród uczestników oraz sporządzanie sprawozdań przez  realizatorów programu.

2. Monitorowanie działań profilaktycznych w świetlicach.

3. Analiza postanowień sądowych.

4. Analiza kontroli w zakresie przestrzegania przepisów.

 

VIII.  Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Społecznych w roku 2006 ( na podstawie art. 4'''' pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

1.  Przewodniczący Komisji, bez względu na pełnioną funkcję w samorządzie gminnym, za organizowanie i przewodniczenie pracy Komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia ustalonego w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2005r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006r. ( Dz. U. Nr 177, poz. 1469) tj. 134,86 zł.

 

2.Członek Komisji, bez względu na pełnioną funkcję w samorządzie gminnym, za przygotowanie i udział w posiedzeniu Komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia ustalonego w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2005r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006r. tj. 88,91 zł.

 

3.Członek Zespołu przeprowadzającego z upoważnienia Wójta Gminy, kontrole placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia ustalonego w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2005r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006r. tj. 88,91 zł. wraz ze zwrotem kosztów podróży

( w przypadku wykorzystania własnego środka transportu).

Kontrola w ciągu jednego dnia obejmuje co najmniej 3 placówki.

 

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia Radzie Gminy Święta Katarzyna informacji o sposobie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Święta Katarzyna na rok 2006 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVII/286/2005 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie Święta Katarzyna na rok 2006
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2008 12:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż