Uchwała Nr XXXVII/287/05 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2006 rok

 


Uchwała Nr XXXVII/287/05
Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia  29  grudnia 2005 roku

w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2006 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 16 ust. 3 Statutu Gminy Święta Katarzyna ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 2, poz.46) w związku z § 2 pkt 3 Regulaminu Pracy  Komisji Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej na 2006 rok:

1) opiniowanie projektów uchwał przygotowywanych na sesje Rady Gminy

2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw  zleconych przez Radę Gminy

3) ocena projektu organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży - termin do 28.02.2006 r. podczas ferii zimowych przez Jednostkę Obsługi Szkół i Gminnego Centrum Kultury

4) spotkanie z dyrektorami szkół, inspektorem policji i kuratorem - termin do 31.05.2006 r. oświaty dotyczące problemów wychowawczych w szkołach podstawowych i gimnazjum

5) przegląd placówek przedszkolnych działających na terenie - termin do 31.05.2006 r. gminy Święta Katarzyna

6) ocena przygotowania Jednostki Obsługi Szkół - termin do 30.06.2006 r. i Gminnego Centrum Kultury do akcji „Lato 2004”

7) współudział członków komisji w kontrolach kompleksowych

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVII/287/05 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Święta Katarzyna na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2008 12:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż