Uchwała Nr XXXVII/288/05 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Święta Katarzyna na 2006 rok

 


Uchwała Nr  XXXVII/288/05

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 29  grudnia 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Święta Katarzyna na 2006 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 16 ust. 3 Statutu Gminy Święta Katarzyna ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r. Nr 2, poz.46) w związku z § 2 pkt 3 Regulaminu Pracy  Komisji Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2006 rok:

1) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy - w miarę potrzeb

2)  wykonywanie zadań zleconych przez Radę Gminy - w miarę potrzeb

3) opiniowanie planowanych inwestycji realizowanych - bezpośrednio po uchwaleniu budżetu - ze środków przeznaczonych na inicjatywy społeczne

4) analiza założeń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święta Katarzyna - do ukończenia prac nad studium

5) zapoznanie się z polityką Gminy Święta Katarzyna w kwestii wykorzystania programów pomocowych Unii Europejskiej - termin do 28.02.2006 r.

7) zapoznanie się z polityką gminy w zakresie selektywnej gospodarki odpadami - termin do 30.06.2006 r.

8) udział w kontrolach kompleksowych

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVII/288/05 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Święta Katarzyna na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2008 13:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż