Uchwała Nr XXXVII/290/05 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 


Uchwała Nr XXXVII/290/05

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Poza wymienionymi w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1)     budynki lub ich części oraz grunty związane z realizacją zadań komunalnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego,

2)     grunty, budynki i budowle wykorzystywane wyłącznie do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowo-rekreacyjnej oraz do celów przeciwpożarowych,

3)     grunty, budynki i budowle wykorzystywane wyłącznie do działalności komunalnej
z wyjątkiem związanych ze składowaniem odpadów, służących do odprowadzania
i oczyszczania ścieków, związanych z procesem poboru i uzdatniania wody a także rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody,

4)     budynki pozostałe lub ich części wyłączone z gospodarstw rolnych, przekazanych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

§ 2

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VII/56/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVII/290/05 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2008 13:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż