Sekretarz Gminy

Funkcję Sekretarza sprawuje: Barbara Kosterska
 
Zadania Sekretarza Gminy
Sekretarz zapewnia warunki sprawnego działania i prawidłowego wykonywania zadań Urzędu, nadzoruje pracę Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego, Zespołu ds. Obiegu Dokumentów oraz Zespołu ds. Kadr i Płac.
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1)    nadzór nad prawidłową obsługą interesantów;
2)    nadzór nad przestrzeganiem terminów i koordynacja załatwiania skarg, wniosków i petycji oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
3)    zapewnienie współpracy z organami jednostek pomocniczych Gminy;
4)    zapewnienie właściwej realizacji zadań wynikających z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i statystyce publicznej;
5)    nadzór nad właściwym stosowaniem przepisów instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej;
6)    zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie;
7)    nadzór nad sprawami kadrowo-płacowymi pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
8)    nadzór nad przestrzeganiem terminów i prawidłowości oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi;
9)    nadzór nad służbą przygotowawczą w Urzędzie;
10)    koordynacja przeprowadzenia oceny pracowników Urzędu;
11)    prowadzenie naborów na kierownicze stanowiska urzędnicze;
12)    zapewnienie podnoszenia kwalifikacji i organizacja szkoleń Pracowników,
13)    sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady;
14)    nadzór nad opracowywaniem projektów zmian Regulaminu i dokumentów dołączanych do Regulaminu;
15)    organizacja wyborów powszechnych, referendów i spisów powszechnych na terenie Gminy;
16)    wydawanie w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w zakresie posiadanych imiennych upoważnień;
17)    nadzór na sporządzaniem rocznych sprawozdań z działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, w związku z roczną oceną pracy Burmistrza przez Radę;
18)    prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Burmistrza;
19)    prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych oraz nadzór nad właściwą współpracą z organami kontrolnymi w trakcie prowadzonych kontroli;
20)    współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz zabezpieczenia mienia;
21)    koordynacja tworzenia, aktualizacji i wdrażania Strategii Gminy;
22)    wykonywanie innych zadań na polecenie, lub z upoważnienia Burmistrza.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sekretarz Gminy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:18.02.2016
Data publikacji:18.02.2016 14:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż