Uchwała Nr XX/160/04 - w sprawie odrzucenia protestu do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice - teren aktywności gospodarczej, wniesionego przez Jerzego Owczarka

 


Uchwała Nr XX/160/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 8 lipca 2004 r.

 

w sprawie odrzucenia protestu do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice - teren aktywności gospodarczej, wniesionego przez Jerzego Owczarka

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 85 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) i art. 23 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. zagospodarowaniu przestrzennym(t j.Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XL VII/409/02 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie'' przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice - teren aktywności gospodarczej, Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

Odrzuca się protest wniesiony w dniu 14.07.2003 r. przez Jerzego Owczarka, zamieszkałego we Wrocławiu do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice - teren aktywności gospodarczej, kwestionujący nowe przeznaczenie działki nr 902 AM2, obręb Radwanice, inne niż w stosunku do obecnie obowiązującego, a określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice (uchwała Nr XII/84/99 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 czerwca 1999r.).

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XX/160/04 - w sprawie odrzucenia protestu do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice - teren aktywności gospodarczej, wniesionego przez Jerzego Owczarka
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2008 08:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż