Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193  poz. 1617)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

 

Opłaty:

Opłata skarbowa od udzielenia zezwolenia - 107 zł

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy Urzędu:

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy o/Święta Katarzyna

nr 89 9584 1092 2010 1000 0101 0004

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 

Dokumenty:

  1. wniosek o  udzielenie zezwolenia
  2. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych lub oświadczenie (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.", klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań),
  3. zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie lub oświadczenie (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.", klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań),
  4. dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych z terenu gminy Siechnice przez stację zlewną,
  5. dokument założycielski jednostki (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wypis z KRS), zawierający informacje o prowadzeniu działalności wskazanej we wniosku,
  6. dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych z aktualnymi badaniami technicznymi oraz dokumenty potwierdzające, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).
  7. dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 107 zł

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Gnoińska

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:07.03.2016
Data publikacji:07.03.2016 15:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż