Uchwała Nr XXI162/04 - w sprawie odrzucenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice w gminie Święta Katarzyna" przez Teresę i Mariana Sarneckich

 


Uchwała Nr XXI162/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 8 lipca 2004 r.

 

w sprawie odrzucenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice w gminie Święta Katarzyna" przez Teresę i Mariana Sarneckich

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 85 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z Nr 80, poz. 717 ze zmianami) i art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr VV39/99 z dnia 28 stycznia 1999r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru miasta Siechnice - Południe oraz uchwały Nr XXIII/164/2000 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 20 kwietnia 2000r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/99 z dnia 28 stycznia 1999r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru miasta Siechnice - Południe, Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Odrzuca się protest wniesiony w dniu 19.04.2004 r. przez Teresę i Mariana Sarneckich zamieszkałych w Siechnicach do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część

obrębu Zębice w gminie Święta Katarzyna, kwestionujący przebieg planowanej drogi lokalnej

na wysokości działki nr 152 w Siechnicach i przesunięcie jej w kierunku działki nr 152, tak aby działka ta posiadała bezpośredni dostęp do planowanej drogi.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI162/04 - w sprawie odrzucenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice w gminie Święta Katarzyna" przez Teresę i Mariana Sarneckich
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2008 08:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż