Uchwała Nr XX/164/04 - w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 


UCHWAŁA NR  XX/164/04

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 8 lipca 2004 r.

 

 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.  Uchwala się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

2.     Program współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi stanowi element polityki społecznej, której celem jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb zbiorowych całej społeczności gminnej.

 

3.     Program określa formy, zakres i zasady współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z wykorzystaniem środków publicznych.

 

4.     Użyte w niniejszym Programie określenia oznaczają:

 

1)     ustawa – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2)     organizacje pozarządowe – organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,

3)     program – Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

4)     zadania w sferze publicznej – zadania określone w art. 4 ust. 1 ustawy.

 

ROZDZIAŁ 2.

FORMY WSPÓŁPRACY

 

§ 2

 

Ustala się formy współpracy między Gminą Święta Katarzyna, a organizacjami pozarządowymi poprzez:

 

1)     przekazywanie informacji o kierunkach planowanej działalności oraz współdziałanie w celu ujednolicenia i zharmonizowania tych kierunków, a w szczególności:

 

a)     udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Gminy Święta Katarzyna,

b)    przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o planowanych lub realizowanych w 2004 roku zadaniach w sferze publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o inne środki niż dotacje ze środków publicznych,

c)     informowanie organizacji pozarządowych o planowanych konkursach na wspieranie lub powierzenie zadań w sferze publicznej oraz udostępnianie materiałów związanych z tymi konkursami.

 

2)     Udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym przy organizowaniu spotkań, których tematyka wiąże się z realizacją zadań w sferze publicznej.

 

3)     Zlecanie zadań w sferze publicznej organizacjom pozarządowym w formie:

a)     powierzania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania,

b)    wspierania wykonania zadania poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

 

ROZDZIAŁ 3.

ZASADY WSPÓŁPRACY

 

§ 3

 

1.     Współpraca Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie na zasadach:

1)     pomocniczości, co oznacza, że Gmina będzie zlecać realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, a te gwarantują, że wykonają je w sposób profesjonalny, efektywny, oszczędny i terminowy,

2)     suwerenności, co oznacza, że Gmina uznaje odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów z zakresu zadań publicznych
i w takim zakresie współpracują z nimi,

3)     partnerstwa, co oznacza, że Gmina gwarantuje organizacjom pozarządowym uczestnictwo:
w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązywanie stanowi przedmiot zadań publicznych; w wypracowywaniu sposobów wykonywania zadań publicznych, a także w wykonywaniu tych zadań; w sugerowaniu zakresu współpracy,

4)     efektywności, co oznacza, ze Gmina przy zleceniu zadań publicznych będzie się kierować zasadą uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów przestrzegając zasad uczciwej konkurencji,

5)     jawności, co oznacza, że Gmina będzie udostępniać współpracującym z nią organizacjom pozarządowymi informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizacje zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami.

 

2.     Gmina Święta Katarzyna będzie zlecać w pierwszej kolejności te zadania, które stanowią zagadnienia priorytetowe, określone w Rozdziale 4. niniejszej uchwały.

 

3.     Zlecanie zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania zadań, jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej, w szczególności na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz opodatkowania.

 

4.     Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

 

5.     Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy składać oferty realizacji zadań publicznych. Rozpatrzenie ofert następuje zgodnie z przepisami ustawy.

 

 

ROZDZIAŁ 4.

LISTA PRIORYTETOWYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

§ 4

 

1.     Rada Gminy w oparciu o diagnozę potrzeb samorządu wykazanych w Strategii Rozwoju Gminy Święta Katarzyna, corocznie składanych wniosków przez organizacje pozarządowe oraz dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi ustala, że do zagadnień priorytetowych w roku 2004 należy:

1)     organizacja powszechnych zajęć sportowych,

2)     prowadzenie rozgrywek systemowych w różnych dyscyplinach sportowych,

3)     wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież,

4)     wspieranie działalności szkoły podstawowej w Kotowicach,

5)     wspieranie działań związanych z profilaktyką uzależnień,

6)     upowszechnianie wśród mieszkańców wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa medycznego i wodnego.

 

2.     Lista zagadnień priorytetowych w 2004 r. nie stanowi jedynego kryterium zlecania zadań w sferze publicznej organizacjom pozarządowym. Pozostałe kryteria to efektywność i doświadczenie organizacji pozarządowej w wykonywaniu zadań w sferze publicznej, posiadane zasoby organizacji pozarządowej oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w sferze publicznej.

 

 

ROZDZIAŁ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 5

 

1.     Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w sferze publicznej określa uchwała budżetowa Gminy Święta Katarzyna na rok 2004.

 

2.     Organizacja pozarządowa, która otrzymała dotację jest zobowiązana w swoich materiałach informacyjnych do umieszczania informacji o finansowaniu bądź dofinansowaniu zadania przez Gminę Święta Katarzyna.

 

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XX/164/04 - w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2008 08:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż