Uchwała Nr XX/163/04 - w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004

 


Uchwała Nr XX/163/ 04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 8 lipca 2004 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 119, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 pkt. I dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 158 643 zł.

2)  W §1 pkt. II wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 158 643 zł.

3)  W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy zwiększył się

-       po stronie dochodów z kwoty 29 036 416 zł do kwoty 29 195 059 zł,

-       po stronie wydatków z kwoty 29 173 192 zł do kwoty 29 331 835 zł.

4) W załączniku nr 1 i 2 do uchwały nr XVII/137/04 wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

5) W załączniku nr 3 do uchwały nr XVII/137/04 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XX/163/04 - w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2008 08:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż