Uchwała Nr XXI/168/04 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice

 


UCHWAŁA NR XXI/168/04

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 2 września 2004 roku

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) w związku art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały Nr VI/39/99 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 stycznia 1999 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru miasta Siechnice – Południe oraz uchwały Nr XXIII/164/2000 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 20 kwietnia 2000r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/99 z dnia 28 stycznia 1999r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru miasta Siechnice – Południe Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

 

ROZDZIAŁ 1

USTALENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1.     Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice (zwany w dalszej części niniejszej uchwały planem), który obejmuje obszar ograniczony od północy ul.Opolską, od południa torami kolejowymi, od wschodu zwartym układem zabudowy Groblic i Zębic, od zachodu granicą obrębu Święta Katarzyna; przebieg granicy obszaru objętego planem określono na rysunku planu w skali 1:2 000, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i będącego integralną częścią planu.

2.     Na rysunkach planu następujące oznaczenia są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem; granica ta stanowi również linię rozgraniczającą, o której dalej mowa w pkt 2);

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania, dla których szczegółowe ustalenia określono w rozdziale 6, a także ulice, place i drogi publiczne wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz tereny niezbędne do wyznaczenia ścieżek rowerowych i pieszych, dla których ustalenia określono w rozdziale 4;

3) symbole terenów służące lokalizacji ustaleń niniejszej uchwały;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; dopuszcza się wyjście poza te linie elementami urzeźbienia elewacji budynku, werandami, balkonami, wejściami

5)   przebiegi głównych liniowych elementów sieci infrastruktury technicznej wraz z zasięgami ich stref ochronnych

6)   50. metrowa strefa ochrony sanitarnej wokół terenu cmentarza (symbol na rysunkach planu ZC).

7)   Zasięg strefy ochrony konserwatorskiej „OW” oraz lokalizacja stanowisk archeologicznych

8)   Zasięg rzeczywistego zalewu (podczas wielkiej powodzi w lipcu 1997r.).

3.     Pozostałe, nie wymienione w ust.2 elementy rysunków planu stanowią treść topograficzno-własnościową map, na których sporządzono te rysunki lub postulatów rozwiązań nie będących ustaleniami planu (np. podział terenów na działki).

4.     Obszar objęty planem zlokalizowany jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 320 – „Pradolina Rzeki Odry (S Wrocław)”.

 

ROZDZIAŁ 2

USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO

 

§ 2.

1.     Na obszarze objętym planem znajdują się zabytkowe stanowiska archeologiczne:

1)   2/22/81-29; na rysunku planu nr 91;

2)   5/24/81-29; na rysunku planu nr 93;

3)   7/25/81-29; na rysunku planu nr 94;

4)   8/26/81-29; na rysunku planu nr 95;

5)   9/27/81-29; na rysunku planu nr 96;

6)   10/28/81-29; na rysunku planu nr 97;

7)   12/30/81-29; na rysunku planu nr 99;

8)   14/29/82-29; na rysunku planu nr 100;

9)   15/30/82-29; na rysunku planu nr 101;

10) 6/90/82-30; na rysunku planu nr 102;

11) 3/27/82-29; na rysunku planu nr 161;

12) 15/111/82-30; na rysunku planu nr 152.

2.     W miejscach i zasięgach stanowisk, o których mowa w ust.1 wszelkie prace ziemne wymagają zezwolenia właściwego organu służby ochrony zabytków na prowadzenie tych prac (aktualnie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

3.     W strefie ochrony konserwatorskiej „OW” inwestor zobowiązany jest do powiadomienia właściwy organ służby ochrony zabytków (WO SOZ – Wydział Zabytków Archeologicznych we Wrocławiu) o terminie rozpoczęcia  i zakończenia prac ziemnych (z siedmiodniowym wyprzedzeniem).

4.     W przypadku natrafienia – podczas prac ziemnych – na zabytki archeologiczne, w innych miejscach niż wymienionych w ust.1 i 3, niezwłocznie należy powiadomić o tym fakcie właściwe służby ochrony zabytków.

 

§ 3.

1.     Wszelkie grunty niezabudowane, nieutwardzone i nie objęte uprawami rolnymi powinny być zagospodarowane zielenią.

2.     Wszystkie tereny utwardzone (drogi, ulice, place) powinny być wyposażone w systemy kanalizacji deszczowej, o których szczegółowo dalej mowa w §10.

3.     Przy ewentualnej budowie nowych mostów nad ciekiem Szalona należy w ich konstrukcji uwzględnić swobodne przepływy wysokich wód oraz zapewnić ciągłość korytarza ekologicznego wzdłuż tego cieku (m.in. poprzez odpowiednie odsunięcie przyczółków mostowych od brzegów koryta cieku).

4.     W zagospodarowaniu terenów znajdujących się w zasięgu powodzi, o którym mowa w §1. ust. 2 pkt 8), a w szczególności w zabudowie, należy stosować rozwiązania minimalizujące skutki ewentualnego zalewu.

5.     Zainwestowanie obszaru planu oraz prowadzona na nim działalność gospodarcza nie może w szczególności zagrażać środowisku gruntowo-wodnemu.

6.     W systemie ogrzewania obiektów przewiduje  się proekologiczne rozwiązania: podłączenie do centralnej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie energią elektryczną, gazem, olejem (o zawartości siarki nie przekraczającej 0,3%), a także niekonwencjonalne systemy ogrzewania (np. w oparciu o energię słoneczną).

7.     W zasięgu 50. metrowej strefy sanitarnej wokół cmentarza zakazuje się prowadzenia działalności związanej z produkcją, dystrybucją, sprzedażą, magazynowaniem artykułów żywnościowych.

 

ROZDZIAŁ 3

 

USTALENIA W ZAKRESIE OGÓLNYCH ZASAD PODZIAŁU NA DZIAŁKI I KSZTAŁTOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

§ 4.

1.     Linie rozgraniczające, o których mowa w § 1. ust. 2 pkt 2), stanowią również granice działek/nieruchomości.

2.     Dopuszcza się scalanie lub wtórne podziały istniejących działek pod warunkiem:

1)   nie naruszania pozostałych ustaleń niniejszego planu;

2)   zapewnienia każdej nieruchomości dostępności komunikacyjnej (do dróg publicznych lub wewnętrznych) oraz możliwości podłączenia do sieci infrastruktury technicznej;

3)   w przypadku podziału działki, do działki wydzielonej w głębi terenu należy wydzielić dojazd pieszo-jezdny o szerokości min. 5 m. (w liniach podziału geodezyjnego);

4)   w przypadku podziału działki na więcej niż 4 działki, do działek wydzielonych w głębi terenu należy zapewnić dostęp drogą (ulicą) dojazdową o szerokości min. 10 m. w liniach rozgraniczających, o parametrach odpowiadających ulicy dojazdowej D 1/2, która stanowić będzie ulicę wewnętrzną, niepubliczną realizowaną i utrzymywaną przez właścicieli dziełek przyległych, dla których korzystanie z niej jest konieczne;

5)   przez spełnienie powyższego warunku uznaje się wydzielenie drogi (ulicy) wewnętrznej z działek przyległych.

3.     W przypadku lokalizacji na działce obiektów działalności gospodarczej ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności (nieruchomości) miejsc postojowych dla samochodów jej użytkowników.

 

 

ROZDZIAŁ 4

 

USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

 

§ 5.

1.     Wyznacza się, liniami rozgraniczającymi, pasy terenów umożliwiające przeprowadzanie nowych lub modernizację istniejących dróg/ulic.

2.     Dla drogi głównej ruchu przyspieszonego, oznaczonej na rysunkach planu symbolem KGp 2/2 ustala się:

1)   szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 40m; do czasu wybudowania drogi pas ten stanowi rezerwę terenu (z zakazem trwałej zabudowy);  

2)   2 jezdnie po 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy;

3)   dopuszcza się w pasie drogowym:

a)   przeprowadzanie elementów infrastruktury technicznej i urządzeń towarzyszących, w sposób nie kolidujący z funkcją drogi;

b)   wprowadzanie zieleni – wysokiej i niskiej oraz obiektów małej architektury, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu i nie kolidujący z ciągami infrastruktury, o których mowa w lit. a);

c)   przeprowadzanie tras rowerowych;

d)   lokalizowanie przystanków komunikacji autobusowej wraz z obiektami towarzyszącymi (wiaty, ławki, kioski itp.), w sposób nie powodujący zaburzenia płynności ruchu;

4)   wprowadzenie w pasie drogowym, przyległym do terenów przeznaczonych w planie pod zabudowę, zieleni izolacyjnej w postaci podwójnych, obustronnych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej odpowiadającej warunkom siedliska.

3.   Dla drogi głównej, oznaczonej na rysunkach planu symbolem KG ustala się:

1)   szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – według oznaczenia na rysunku planu;

2)   1 jezdnia – 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m;

3)   dopuszcza się w pasie drogowym:

a)   przeprowadzanie elementów infrastruktury technicznej i urządzeń towarzyszących, w sposób nie kolidujący z funkcją drogi,

b)   wprowadzanie zieleni – wysokiej i niskiej oraz obiektów małej architektury, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu i nie kolidujący z ciągami infrastruktury, o których mowa w lit. a),

c)   przeprowadzanie tras rowerowych,

d)   lokalizowanie przystanków komunikacji autobusowej wraz z obiektami towarzyszącymi,

e)   wjazdy bramowe w minimalnym zakresie i za zgodą zarządcy drogi.

4.   Dla dróg lokalnych oznaczonych na rysunkach planu symbolem KL ustala się:

1)   szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 12m;

2)   szerokość jezdni minimum 6,0m;

3)   dopuszcza się w pasie drogowym:

a)   przeprowadzanie elementów infrastruktury technicznej, w sposób nie kolidujący z funkcją drogi,

b)   wprowadzanie zieleni w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu i nie kolidujący z ciągami infrastruktury, o których mowa w lit. a),

c)   przeprowadzanie tras rowerowych, z wyjątkiem pasa drogowego przylegającego bezpośrednio do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KK (terenu kolejowego).

5.     Dla dróg dojazdowych oznaczonych na rysunkach planu symbolem KD ustala się:

1)   szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 10m;

2)   szerokość jezdni minimum 5,5m;

3)   dopuszcza się nawierzchnie lekkie;

4)   dopuszcza się w pasie drogowym:

a)   przeprowadzanie elementów infrastruktury technicznej, w sposób nie kolidujący z funkcją drogi,

b)   wprowadzanie zieleni w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu i nie kolidujący z ciągami infrastruktury, o których mowa w lit. a).

6.     Dla ciągu pieszo-rowerowego oznaczonego na rysunkach planu symbolem KX ustala się pas drogowy o szerokości 10m w liniach rozgraniczających:

1)   dopuszcza się:

a)   przeprowadzanie elementów infrastruktury technicznej;

b)   wprowadzanie zieleni i obiektów małej architektury, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu;

2)   należy wprowadzić segregację ruchu pieszego i rowerowego;

3)   do czasu realizacji docelowego układu komunikacyjnego ciąg może pełnić funkcję ciągu pieszo-jezdnego, stanowiącego dostęp do dróg publicznych dla nieruchomości przyległych, po uzyskaniu warunków technicznych podłączenia do drogi krajowej od jej zarządcy.

 

§ 6.

Dla terenów kolejowych oznaczonych na rysunkach planu symbolem KK ustala się:

1)   utrzymanie i modernizację trasy kolejowej;

2)   w przypadku modernizacji trasy kolejowej dopuszcza się korektę granicy terenów kolejowych pod warunkiem nie naruszania interesów osób trzecich.

 

 

ROZDZIAŁ 5

 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 

§ 7.

Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1)     linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci, jak również istniejące, w miarę ich modernizacji, należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic;

2)     dopuszczalne są, w uzasadnionych przypadkach, odstępstwa od zasady, o której mowa w
pkt. 1), przy zachowaniu ustaleń zasad zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w Rozdziale 6;

3)     dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów;

4)     realizacja układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego;

5)     wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę,  gaz, energię elektryczną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych na obszarze określonym w § 1 ust. 1, wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

 

§ 8.

W zakresie zaopatrzenia w wodę i realizacji systemów wodociągowych ustala się:

1)   dostawę wody do północno-zachodniej części obszaru objętego planem z sieci wodociągowej wyprowadzonej ze Stacji Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

2)   dostawę wodę do pozostałego obszaru objętego planem, z magistrali wodociągowej Æ 500 relacji Mokry Dwór – Oława, na warunkach określonych przez właściciela sieci: 

a) centralna część obszaru objętego planem poprzez wpięcie do istniejącej studzienki wodociągowej,

c)   południowo-wschodnia część obszaru objętego planem z sieci wodociągowej wsi Zębice,

d)   wariantowe zasilanie ze Stacji Uzdatniania Wody PPO Siechnice;

3)   dodatkowe spięcie projektowanej sieci wodociągowej zasilanej z magistrali Æ 500 z siecią wodociągową wyprowadzoną ze Stacji Uzdatniania Wody w Świętej Katarzynie;

4)   utworzenie strefy wolnej od  zabudowy w odległości 5m w obie strony od istniejącej magistrali wodociągowej Æ 500 relacji Mokry Dwór – Oława;

5)   przebudowę magistrali wodociągowej Æ 500 relacji Mokry Dwór – Oława, o której mowa w pkt2), na odcinku kolidującym z wyznaczoną planem zabudową; do czasu przełożenia w/w odcinka magistrali wodociągowej, należy zachować normatywną strefę o szerokości 5 m po obu stronach magistrali wolną od zabudowy; po wykonaniu przebudowy/przełożenia, ustalenie dotyczące szerokości strefy traci moc na terenach planowanej zabudowy;

6)   budowę sieci wodociągowej na terenach objętych planem, poprzez realizację  sieci rozdzielczej ułożonej zgodnie z zapisem w § 7;

7)    rozbudowę istniejącej sieci w układzie pierścieniowym, zapewniającym ciągłość dostawy wody do odbiorców.

 

§ 9.

W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych ustala się:

1)   odprowadzenie ścieków z północno-zachodniej oraz centralnej części obszaru objętego planem, systemem grawitacyjno-tłocznym, do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie miasta Siechnice (poza obszarem objętym planem), na warunkach określonych przez dysponenta sieci;

2)   odprowadzenie ścieków z południowo-wschodniej części obszaru objętego planem, systemem grawitacyjno-tłocznym, do istniejącej zakładowej oczyszczalni ścieków Zakładów Ogrodniczych lub do oczyszczalni, o której mowa w pkt.1);  dla terenów położonych na południowy-wschód od korytarza infrastruktury technicznej dopuszcza się - jako dodatkowe rozwiązanie - odprowadzenie ścieków do planowanej kanalizacji sanitarnej wsi Zębice;

3)   wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania;

4)   budowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie z zapisem w § 7;

5)   budowę pompowni kanałowych  ścieków sanitarnych, stosownie do potrzeb, w liniach rozgraniczających istniejących i planowanych ulic lub na terenach własnych inwestora;

6)   do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się stosowanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości lub budowę biologicznych oczyszczalni ścieków, po spełnieniu warunków określonych w przepisach szczególnych.

 

§ 10.

W zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się:

1)     wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania;

2)     budowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgodnie z zapisem w § 7.;

3)     obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią, na terenie własnym inwestora;

4)     utwardzenie i skanalizowanie powierzchni gruntu, na której może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt 3);

5)     odprowadzenie wód deszczowych do rowów melioracyjnych znajdujących się w obrębie obszaru objętego planem oraz do cieku Szalona , na warunkach określonych przez administratora rowów i cieku;

6)     zarurowanie rowów otwartych kolidujących z planowanym zainwestowaniem oraz pod drogami na warunkach określonych przez właściciela rowu.

 

§ 11.

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną oraz zasad kształtowania systemów elektroenergetycznych ustala się:

1)   zasilanie terenów objętych planem z kierunku GPZ – Zacharzyce lub ze źródeł będących w dyspozycji innych przedsiębiorstw energetycznych;

2)   rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych średniego i niskiego napięcia oraz budowę stacji transformatorowych wnętrzowych oznaczonych na rysunku planu symbolem EE, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

3)   budowę dodatkowych stacji transformatorowych, nie wymienionych w pkt 2) stosownie do potrzeb, na terenach własnych inwestora (w przypadku   znacznego zwiększenia mocy zapotrzebowanej);

4)   skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia, kolidujących z planowanym zainwestowaniem, zgodnie z rysunkiem planu;

5)   konieczność opracowania koncepcji przełożenia lub skablowania linii L-206 na odcinku od
ul. Opolskiej do ul. Szkolnej w Siechnicach (inwestycja poza obszarem planu);

6)   wykonanie sieci niskiego napięcia według zaleceń właściciela sieci , z uwzględnieniem istniejących stacji transformatorowych i sieci niskiego napięcia;

7)   wymóg zachowania stref od dwutorowej linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV S171/S101 i S120/119 (w zależności od funkcji obiektu i zastosowanych zabezpieczeń), zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi;

8)   rezerwę terenu dla przeprowadzenia linii napowietrznej wysokiego napięcia 400kV relacji Klecina  -   Pasikurowice; wzdłuż trasy przewidywanej dla tej linii należy przestrzegać ograniczeń w użytkowaniu terenu o szerokości 90 metrów (po 45 metrów od osi linii w obu kierunkach), w granicach którego obowiązują następujące ustalenia:

a)     zabrania się lokalizowania budynków mieszkalnych i innych (zwłaszcza szpitali, internatów, żłobków, przedszkoli itp.), przeznaczonych na pobyt ludzi przez czas dłuższy niż 8 godzin na dobę,

b)    dopuszcza się realizacje obiektów związanych z działalnością gospodarczą, turystyczną, rekreacyjną i rolną, w których pobyt ludzi nie przekracza 8 godzin na dobę, przy spełnieniu wszystkich wymagań określonych w przepisach szczególnych, w tym Polskich Normach;

9)   wymóg zachowana stref od linii napowietrznej wysokiego napięcia 400kV, o której mowa w pkt 8), w zależności od funkcji obiektu i zastosowanych zabezpieczeń, zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi.

§ 12.

W zakresie zaopatrzenia w gaz oraz zasad kształtowania sieci gazowej ustala się:

1)   dostawę gazu z przewodu gazowego średniego ciśnienia relacji Wrocław – Stanowice lub innego w zależności od wielkości zapotrzebowania, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

2)   przełożenie istniejącego przewodu gazowego średniego ciśnienia, o którym mowa w pkt 1), na odcinku kolidującym z wyznaczoną planem zabudową na warunkach określonych przez właściciela sieci;

3)   do czasu przełożenia gazociągu należy zachować strefę  o szerokości 3 m od osi gazociągu - umożliwiającą jego obsługę; po dokonaniu przełożenia, ustalenie o zachowaniu strefy traci moc;

4)   budowę rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ograniczoną rozbudowę sieci rozdzielczej niskiego ciśnienia, ułożonych zgodnie z zapisem w § 7;

5)   wykorzystanie gazu również do celów grzewczych;

6)   utrzymanie trasy przebiegu istniejącego przewodu gazowego wysokiego ciśnienia relacji Iwiny – Kiełczów;

7)   strefę ochronną gazociągu wysokiego ciśnienia, o którym mowa w pkt 6), o szerokości  15,0m licząc od ściany gazociągu;

8)   strefa o której mowa w pkt 7) stanowi równocześnie strefę kontrolowaną, w której przedsiębiorstwo gazownicze jest uprawnione do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu;

9)   obowiązek uzgodnienia z zarządcą gazociągu lokalizacji obiektów w zasięgu strefy kontrolowanej;

10) dla strefy, o której mowa w pkt 7), określa się następujące zasady zagospodarowania:

a)   zakaz lokalizacji budynków,

b)   obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz  swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy kontrolowanej,

c)   zakaz sadzenia drzew i krzewów; zagospodarowanie zielenią niską w pasie 4 m (po 2 m od osi gazociągu),

d)   zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągów podczas eksploatacji,

e)   dopuszcza się lokalizację innych sieci uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę gazociągu.

 

§ 13.

W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

1)   dostawę energii cieplnej z istniejącej EC – Czechnica, na warunkach określonych przez właściciela sieci;

2)   realizację lokalnych źródeł ciepła oraz wykorzystanie energii elektrycznej, gazu i oleju lekkiego do celów grzewczych; dopuszcza się również stosowanie niekonwencjonalnych systemów ogrzewania;

3)   stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

4)   modernizację istniejących kotłowni lokalnych stosujących paliwo stałe, poprzez zmianę czynnika grzewczego na paliwa ekologiczne, o których mowa w pkt 2).

 

§ 14.

W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczególnych i gminnych.

 

§ 15.

1.    Ze względów eksploatacyjnych ustala się obowiązek pozostawienia 5 m pasa dostępności wzdłuż rowów melioracyjnych bez zabudowy oraz nasadzeń drzew lub krzewów.

2.    Ustala się obowiązek uzgodnienia z administratorem sieci urządzeń melioracyjnych prac związanych z tymi urządzeniami.

3.    Ciekowi Szalona, jako elementowi zbiorczego systemu melioracji, należy przywrócić pierwotną funkcję poprzez doprowadzenie do stanu technicznego zapewniającego sprawny przepływ wód na koszt zarządcy lub właściciela terenu.

4.    Przed przystąpieniem do podziału geodezyjnego, budowy, przebudowy i modernizacji dróg oraz nowego zagospodarowania gruntów przeznaczonych na cele nierolnicze o powierzchni 1 i więcej ha, należy zaprojektować, na koszt inwestora, przebudowę istniejącego systemu melioracji szczegółowej, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą urządzeń melioracyjnych.

 

ROZDZIAŁ 6

 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE FUNKCJI I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

 

§ 16.

Obszar objęty planem, poza pasami terenów przeznaczonych dla elementów układu dróg i linii kolejowej, dzieli się na jednostki terenowe o określonych funkcjach podstawowych i dopuszczalnych oraz o określonych zasadach i sposobach zagospodarowania, zwanych dalej terenami.

 

§ 17.

1.   Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolem MN przeznacza się dla zabudowy mieszkaniowej niskiej  w rozumieniu przepisów szczególnych.

2.   Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1)   nieuciążliwe usługi w lokalach wbudowanych w partery budynków mieszkalnych;

2)   na wydzielonej działce lokalizację nieuciążliwych i nie kolidujących z funkcjami mieszkaniowymi obiektów usługowych, bez funkcji mieszkaniowej;

3)   wprowadzanie zieleni w szczególności o charakterze kompozycyjnym;

4)   uprawy ogrodnicze, w tym pod szkłem i folią;

5)   przeprowadzenie podziemnych liniowych elementów infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie urządzeń towarzyszących (np. trafostacji słupowej), w sposób nie kolidujący z podstawowym zagospodarowaniem terenu.

3.   Na terenach, o których mowa w ust. 1, zasady zabudowy i zagospodarowania określa się następująco:

1)   wysokość nowo wznoszonych lub modernizowanych budynków (także usługowych) powinna odpowiadać wymogom zabudowy niskiej w rozumieniu przepisów szczególnych, do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe;

2)   dachy symetryczne o nachyleniu połaci w przedziale 30 – 50o, kryte dachówką lub materiałem ceramicznopodobnym;

3)   grunty przeznaczone pod zabudowę oraz utwardzone drogi wewnętrzne i place nie powinny przekraczać 50% powierzchni pojedynczej działki;

4)   przy realizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 20 m, a minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 700 m2;

5)   przy realizacji zabudowy bliźniaczej szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 14 m, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 350 m2;

6)   przy realizacji zabudowy szeregowej szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 7 m, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 250 m2.

4.     Nieuciążliwość usług, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oznacza, że nie mogą one powodować przekroczenia – na granicy danej własności – standardów środowiska określonych przepisami szczególnymi dla terenów zabudowy jednorodzinnej.

5.     Zakazuje się lokalizacji budynków mieszkalnych w odległości 40 m od linii rozgraniczającej drogi głównej ruchy przyspieszonego, oznaczonej na rysunku planu symbolem KGp 2/2.

 

§ 18.

1.   Teren oznaczony na rysunkach planu symbolem MU przeznacza się dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

2.   Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:

1)   zabudowę usługową, bez funkcji mieszkaniowej; także adaptację istniejących budynków mieszkaniowych lub mieszkaniowo-usługowych na funkcje wyłącznie usługowe;

2)   zabudowę mieszkaniową bez funkcji usługowych; także adaptację istniejących budynków mieszkaniowo-usługowych lub usługowych na funkcje wyłącznie mieszkaniowe;

3)   wprowadzanie dodatkowej zabudowy gospodarczej (np. dla działalności usługowej), na zapleczu ciągu zabudowy przyulicznej; istniejąca substandardowa i szpecąca zabudowa powinna być sukcesywnie likwidowana lub modernizowana – zgodnie z zasadami określonymi dalej w ust. 3 pkt 1;

4)   uprawy ogrodnicze;

5)   zieleń urządzoną;

6)   przeprowadzenie podziemnych liniowych elementów infrastruktury technicznej oraz lokalizację urządzeń towarzyszących, w sposób nie kolidujący z podstawowym zagospodarowaniem terenu.

3.   Na terenach, o których mowa w ust. 1, zasady zabudowy i zagospodarowania określa się następująco:

1)    noworealizowana zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa lub usługowa, a także dopuszczona gospodarcza (o której mowa w ust. 2 pkt 3) powinna odznaczać się wysokimi walorami architektonicznymi oraz formą i gabarytami nawiązywać do zabudowy istniejącej;

2)    grunty przeznaczone pod zabudowę oraz utwardzone nie powinny przekraczać 70% powierzchni pojedynczej działki.

4.   Usługi, o których mowa w ust.1 nie mogą powodować przekroczenia standardów środowiska określonych przepisami szczególnymi dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

§ 19.

1.     Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolem MR przeznacza się dla zabudowy zagrodowej (mieszkaniowej i gospodarczej związanej z rolnictwem).

2.     Na terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:

1)   zabudowę gospodarczą, bez funkcji mieszkaniowych;

2)   wprowadzanie zieleni;

3)   uprawy ogrodnicze;

4)   przeprowadzenie podziemnych liniowych elementów infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie urządzeń towarzyszących, w sposób nie kolidujący z podstawowym zagospodarowaniem terenu;

5)   przeprowadzenie dróg wewnętrznych.

3.     Na terenach, o których mowa w ust. 1, zasady zabudowy i zagospodarowania określa się następująco:

1.   wysokość budynków – zarówno mieszkalnych, jak i gospodarczych – powinna odpowiadać wymogom zabudowy niskiej w rozumieniu przepisów szczególnych;

2.   dachy budynków – zarówno mieszkalnych, jak i gospodarczych – symetryczne o nachyleniu połaci w przedziale 30 – 55 o, kryte dachówką lub materiałem ceramicznopodobnym;

3.   wielkość działki nie może być mniejsza niż 1500m2 , a szerokość frontu działki – 25m.

4.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji wielkotowarowej produkcji zwierzęcej.

5.  Dla terenów znajdujących się w pasie ograniczeń użytkowania terenu wzdłuż projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenu określone w § 11.
pkt 8).

6.  Zakazuje się lokalizacji budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 40 m od linii rozgraniczającej drogi głównej ruchy przyspieszonego, oznaczonej na rysunku planu symbolem KGp 2/2.

 

§ 20.

1.     Teren oznaczony na rysunkach planu symbolem UP/M przeznacza się dla usług, obiektów usługowo-produkcyjnych, usług naprawczych, obiektów produkcyjnych, magazynowych, bazowych, składowych, z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji mieszkaniowej.

2.     Na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1)     zabudowę mieszkaniową, bez funkcji gospodarczych w odległości co najmniej 30 m od linii rozgraniczającej drogi głównej ruchy przyspieszonego, oznaczonej na rysunku planu symbolem KGp 2/2;

2)     wprowadzenie zieleni, w tym o charakterze izolacyjnym, szczególnie od strony linii rozgraniczającej drogi głównej ruchy przyspieszonego, oznaczonej na rysunku planu symbolem KGp 2/2 – w pasie pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającej ww. drogi;

3)     przeprowadzenie dróg wewnętrznych oraz budowę parkingów;

4)     przeprowadzenie podziemnych liniowych elementów infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie urządzeń towarzyszących, w sposób nie kolidujący z podstawowym zagospodarowaniem terenu.

3.     Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu określa się następująco:

1)     wysokość budynków gospodarczych i mieszkaniowych powinna odpowiadać wymogom zabudowy niskiej w rozumieniu przepisów szczególnych;

2)     dla budynków mieszkalnych dachy symetryczne o nachyleniu połaci w przedziale 30 – 50 0, kryte dachówką lub materiałem ceramicznopodobnym;

3)     wielkość działki nie może być mniejsza niż 1500 m2, a minimalna szerokość frontu
działki – 20 m; w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 minimalną wielkość działki określa się na 700 m2 i minimalną szerokość frontu działki – 20 m

4)     grunty przeznaczone pod zabudowę oraz utwardzone nie powinny przekraczać 70 % powierzchni pojedynczej działki, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 - 50%

 

§ 21.

1.     Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolem UH przeznacza się dla usług komercyjnych, w szczególności handlu (z zastrzeżeniem § 3 ust. 7).

2.     Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1)   zabudowę przeznaczoną dla nierolniczej działalności gospodarczej - produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, naprawczej (z zastrzeżeniem § 3 ust. 7);

2)   magazyny (w tym hurtownie), bazy i składy (z zastrzeżeniem § 3 ust. 7);

3)   wprowadzanie zieleni (w szczególności o charakterze kompozycyjnym i izolacyjnym);

4)   przeprowadzanie podziemnych liniowych elementów infrastruktury technicznej oraz lokalizację urządzeń towarzyszących, w sposób nie kolidujący z podstawowym zagospodarowaniem terenu;

5)   przeprowadzanie dróg wewnętrznych i organizowanie parkingów;

6)   lokalizowanie (na wydzielonych działkach) obiektów i urządzeń komunalnych (z wyjątkiem oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów);

7)   dopuszcza się lokalizację stacji telefonii komórkowej.

 

§ 22.

1.   Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UT przeznacza się dla lokalizacji obiektu turystycznego bazy noclegowej – hotelu, motelu itp.

2.   Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1)   obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne (w zieleni);

2)   usługi – zwłaszcza gastronomii i handlu;

3)   obiekty obsługi podróżnych;

4)   zieleń urządzoną z obiektami małej architektury;

5)   lokalizację parkingów oraz przeprowadzenie dróg wewnętrznych;

6)   przeprowadzenie podziemnych liniowych elementów infrastruktury technicznej i lokalizowanie urządzeń towarzyszących w sposób nie kolidujący z podstawową funkcją i zagospodarowaniem terenu;

7)   przeprowadzenie ścieżek/dróg pieszych i rowerowych;

3.     Minimum 50% terenu, o którym mowa w ust.1 powinno być zagospodarowane zielenią.

 

§ 23.

1.     Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolem KS przeznacza się na parkingi.

2.     Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1)   wprowadzanie zieleni, w szczególności o charakterze izolacyjnym;

2)   małe obiekty usługowe (handlu i gastronomii);

3)   przeprowadzanie podziemnych liniowych elementów infrastruktury technicznej.

 

 § 24.

1.     Teren oznaczony na rysunku planu symbolem U/KS przeznacza się na:

1)   usługi komercyjne (z zastrzeżeniem  §3 ust.7);

2)   parkingów (z zastrzeżeniem  §3 ust.7)..

2.     Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 zasady zabudowy i zagospodarowania określa się następująco:

1)     dopuszcza się wprowadzanie zieleni w szczególności o charakterze kompozycyjnym i izolacyjnym, przeprowadzanie podziemnych liniowych elementów infrastruktury technicznej oraz lokalizację urządzeń towarzyszących w sposób nie kolidujący z podstawowym zagospodarowaniem, przeprowadzenie dróg wewnętrznych, lokalizację obiektów i urządzeń komunalnych z wyjątkiem oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, schronisk dla zwierząt;

2)     zabudowa usługowa powinna odznaczać się wysokimi walorami architektonicznymi, stosownie do miejsca wynikającego z bezpośredniego sąsiedztwa cmentarza.

 

§ 25.

1.     Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RPO przeznacza się dla intensywnych upraw i produkcji ogrodniczej (głównie szklarnie).

2.   Na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1)   zabudowę gospodarczą służącą produkcji ogrodniczej (magazyny, chłodnie, przetwórnie, warsztaty, zaplecze socjalne i techniczne);

2)   usługi handlu w tym handel hurtowy związany z produkcją ogrodniczą oraz gastronomii;

3)   inną niż wymienioną w pkt 1 i 2 zabudowę gospodarczą, nie kolidującą z funkcją podstawową terenu;

4)   przeprowadzanie dróg wewnętrznych i lokalizowanie parkingów;

5)   przeprowadzenie podziemnych liniowych elementów infrastruktury technicznej i lokalizowanie urządzeń towarzyszących, w sposób nie kolidujący z podstawowym zagospodarowaniem terenu;

6)   zagospodarowanie zielenią oraz tworzenie zbiorników wodnych.

 

§ 26.

1.     Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolem EE przeznacza się dla lokalizacji stacji transformatorowych wnętrzowych. Stacje te powinny odznaczać się estetyczną formą – dachy strome, symetryczne, kryte dachówką lub innym materiałem ceramicznopodobnym.

2.     Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się wprowadzanie zieleni.

 

§ 27.

Teren oznaczony na rysunkach planu symbolem ZC przeznacza się na zieleń cmentarną, pochówki tradycyjne (ziemne) i urnowe oraz inne zagospodarowanie towarzyszące (np. dom pogrzebowy, kaplica) –  zgodnie z wymogami obowiązującymi w przepisach szczególnych.

 

§ 28.

1.     Teren oznaczony na rysunkach planu symbolem ZP przeznacza się na zieleń parkową.

2.     Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1)   lokalizowanie małych obiektów usługowych (handlu, gastronomii);

2)   przeprowadzenie podziemnych, liniowych elementów infrastruktury technicznej i lokalizowanie urządzeń towarzyszących;

3)   przeprowadzenie ścieżek rowerowych.

 

§ 29.

1.     Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZN przeznacza się dla zieleni nieurządzonej

2.     Na terenie, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się:

1)   zagospodarowanie jako łąki jednokośne, z ograniczonym nawożeniem;

2)   inne formy wykorzystania rolniczego, z wyjątkiem pasa o szerokości 10m od brzegów koryta cieku Szalona (po obu jego stronach); pas ten powinien być kształtowany jako bufor ekologiczny (filtr) ograniczający napływ biogenów i innych zanieczyszczeń powierzchniowych (m.in. z przestrzeni rolniczej) do ekosystemu wodnego cieku;

3)   przeprowadzanie dróg; przeprawy mostowe przez Szaloną – zgodnie z zasadami określonymi w § 3. ust. 3.;

4)   przeprowadzenie liniowych elementów infrastruktury technicznej oraz lokalizowanie obiektów i urządzeń towarzyszących;

5)   wprowadzanie obiektów i urządzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

 

§ 30.

1.     Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem RP pozostawia się w rolniczym użytkowaniu.

2.     Na terenach, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1)   zabudowę mieszkaniową i gospodarczą wyłącznie związaną z prowadzoną produkcją rolniczą, na zasadach określonych w § 19. ust. 3-6.;

2)   wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, w szczególności wzdłuż dróg i cieków wodnych oraz budowę zbiorników wodnych (w tym stawów rybnych);

3)   przeprowadzenie liniowych elementów infrastruktury technicznej i lokalizowanie obiektów i urządzeń towarzyszących.

2.     Wzdłuż brzegów koryta cieku Szalona należy zachować pas o szerokości minimum 10m bez użytkowania rolniczego (porośniętego zielenią nieurządzoną); pas ten powinien być kształtowany jako bufor ekologiczny (filtr) ograniczający napływ biogenów i innych zanieczyszczeń powierzchniowych (m.in. z przestrzeni rolniczej) do ekosystemu wodnego cieku.

3.     Wprowadza się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, w tym związanej z produkcją rolniczą w odległości 30 m od brzegów koryta cieku Szalona.

 

 

§ 31.

1.     1.Teren oznaczony na rysunkach planu symbolem RL pozostawia się jako grunty zalesione

2.     Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1)   zagospodarowanie rekreacyjne, w sposób nie naruszający trwałości  i funkcjonowania ekosystemu leśnego;

2)   przeprowadzenie ścieżek spacerowych i rowerowych.

3.     Dla terenów znajdujących się w pasie ograniczeń użytkowania terenu wzdłuż projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenu określone w § 11.
pkt 8).

 

§ 32.

Tereny oznaczone na rysunkach planu symbolem WW pozostawia się jako otwarte wody powierzchniowe, w tym wody cieku Szalona; nad korytem Szalonej dopuszcza się przeprowadzanie dróg (przepraw mostowych), zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 3.

 

§ 33.

 

1.     Na terenie objętym planem w przypadku budowy nowych oraz przebudowy, wymiany istniejących ogrodzeń należy stosować naturalne materiały (np. kamień, cegła klinkierowa, drewno), metalowe elementy kute oraz żywopłoty.

2.     Zakazuje się realizacji ogrodzeń  z prefabrykowanych elementów betonowych.

 

ROZDZIAŁ 6

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 34.

Stawkę procentową, o której mowa w art.10 ust.3 i art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się – na całym obszarze objętym planem – w wysokości 30%.

 

§ 35.

Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych (w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych) na cele nierolnicze i nieleśne, dla których w niniejszej uchwale ustalono inne, niż rolnicze lub leśne przeznaczenie.

 

§ 36.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 37.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI/168/04 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2008 09:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż