Oferta realizacji zadania publicznego pn.: BIEGAJ W SIECHNICACH

Oferta realizacji zadania publicznego pn.: BIEGAJ W SIECHNICACH

W dniu 21 marca 2016 r. Stowarzyszenie PRO-RUN,  złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: "Biegaj w Siechnicach”  

Analiza oferty wykazała, że wniosek Stowarzyszenia spełnia:

Warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione  w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:
wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może  przekroczyć kwoty 10.000 zł,
zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji  w niniejszym trybie nie może przekroczyć w  danym roku kwoty 20.000 zł,
wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację  zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w  ustawy.


Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 5000,00 zł.

Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 17  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. (uchwała nr XVIII/139/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r.)

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego  pod nazwą "Biegaj w Siechnicach”, opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie PRO-RUN i tym samym zleca realizację zadania  przyznając środki publiczne  w wysokości 5000,00 zł.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy  może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Krystyna Kokot

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta realizacji zadania publicznego pn.: BIEGAJ W SIECHNICACH
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:25.03.2016
Data publikacji:25.03.2016 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż