Uchwała Nr XXI/169/04 - w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice – Trestno oraz części obrębu Siechnice, gmina Święta Katarzyna

 


UCHWAŁA NR  XXI/169/04

RADY  GMINY  ŚWIĘTA  KATARZYNA

z  dnia 2 września 2004 r.

 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice – Trestno oraz części obrębu Siechnice, gmina Święta Katarzyna.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. z 1999r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) oraz w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze mianami) i w nawiązaniu do Uchwały Nr XXIX/266/2000 Rady Gminy z dnia 20 października 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice – Trestno oraz części obrębu Siechnice, gmina Święta Katarzyna, Rada Gminy  Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

ROZDZIAŁ 1 

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1.

 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice – Trestno oraz części obrębu Siechnice, gmina Święta Katarzyna, zwany dalej w skrócie MPZP BLIZANOWICE - TRESTNO, którego obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostają wyrażone w postaci:

1)        rysunku planu składającego się z:

a)   rysunku MPZP w skali 1:5000 stanowiącego załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały, obowiązującego w zakresie: granicy obszaru objętego planem, granicy załącznika graficznego, linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, granic stref ochronnych wałów, tras przewidywanej linii elektroenergetycznej 400 kV i istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z granicami proponowanych obszarów ograniczonego użytkowania wzdłuż linii, przebiegu linii elektroenergetycznej średniego napięcia wraz ze strefą wolną od zainwestowania, lokalizacji stanowisk archeologicznych, granicy złóż kruszywa naturalnego o udokumentowanych zasobach, zasięgu polderów zalewowych, granicy strefy „OW” obserwacji archeologicznej oraz funkcji terenów,

b)   rysunku MPZP w skali 1:2000 stanowiącego załącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwały, obowiązującego w zakresie: granicy obszaru objętego planem, granicy załącznika graficznego, linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, granic stref ochronnych wałów, nieprzekraczalnych linii zabudowy, przebiegu linii elektroenergetycznej średniego napięcia wraz ze strefą wolną od zainwestowania, lokalizacji stanowisk archeologicznych, granicy strefy „OW” obserwacji archeologicznej oraz funkcji terenów;

2)        zasad zagospodarowania terenów określonych w rozdziale 2 niniejszej uchwały;

3)        zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określonych w rozdziale 3 niniejszej uchwały;

4)        zasad ochrony środowiska określonych w rozdziale 4 niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

1)        planie - należy przez to rozumieć MPZP BLIZANOWICE - TRESTNO, o którym mowa w § 1 uchwały;

2)        rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:5000 stanowiący załącznik graficzny nr 1 oraz rysunek w skali 1:2000 stanowiący załącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwały;

3)        terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi w legendzie.

 

ROZDZIAŁ 2

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

§ 3.

Przeznaczenie terenów, lokalne warunki, zasady i standardy

kształtowania zabudowy i urządzania terenu

 

1.     Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 2) symbolem MN, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)       Funkcja wiodąca terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i  usługowa;

2)       Za zgodne z planem uznaje się:

a)     lokalizację budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej,

b)    lokalizację nieuciążliwych usług wbudowanych w parterach budynków mieszkalnych oraz wolnostojących obiektów usługowych,

c)     lokalizację towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych;

3)       Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a)     lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

b)    wprowadzenie zieleni wysokiej i średniej,

c)     urządzanie ogólnodostępnych terenów sportu i rekreacji,

d)    lokalizację komunikacji wewnętrznej oraz parkingów dla potrzeb inwestora i klientów;

4)       Zasady i standardy urządzania terenów:

a)     dopuszczalna wysokość nowych budynków oraz rozbudowywanych części budynków istniejących - maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne (w tym jedna jako poddasze użytkowe), jednak nie więcej niż 12 m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu,

b)    ze względu na zagrożenie zalewaniem wodami powodziowymi, obowiązuje wymóg wyniesienia poziomu posadzki parteru w budynkach mieszkalnych na wysokość min. 1 m od naturalnej powierzchni gruntu,

c)     w kondygnacji podziemnej dopuszcza się wyłącznie piwnice (zakaz suteren),

d)    dachy dwu- lub wielospadowe o symetrycznych połaciach (kąt nachylenia 35º - 45º), kryte dachówką ceramiczną lub pokryciem dachówkopodobnym,

e)     dopuszcza się adaptację istniejących budynków gospodarczych na funkcję mieszkaniową lub usługową,

f)     dopuszczalna powierzchnia użytkowa wolnostojących budynków usługowych  - 100 m2,

g)    dopuszcza się zabudowę maksymalnie 40 % powierzchni działki,

h)     obowiązuje wymóg zapewnienia minimum dwóch miejsc postojowych dla pojazdów właściciela na posesji własnej (za miejsca postojowe należy rozumieć również miejsca w garażach),

i)      w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obowiązuje wymóg zapewnienia minimum trzech miejsc postojowych dla pojazdów właściciela na posesji własnej (za miejsca postojowe należy rozumieć również miejsca w garażach) oraz miejsc postojowych dla klientów,

j)      dla terenów znajdujących się w granicach „strefy wolnej od zainwestowania” w odległości 5 m od napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia, obowiązuje zakaz lokalizacji jakichkolwiek budynków;

5)       Warunki podziału terenu na działki budowlane:

a)   powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie mniejsza niż 1000 m2,

b)   fronty działek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie mniejsze niż 20 m,

c)   w przypadku podziału działki do działki wydzielonej w głębi terenu należy wydzielić dojazd pieszo-jezdny o szerokości min. 5 m. (w liniach podziału geodezyjnego),

d)   w przypadku podziału działki na więcej niż 4 działki do działek wydzielonych w głębi terenu należy zapewnić dostęp drogą (ulicą) dojazdową o szerokości min. 10 m. w liniach rozgraniczających, o parametrach odpowiadających ulicy dojazdowej D, która stanowić będzie ulicę wewnętrzną, niepubliczną realizowaną i utrzymywaną przez właścicieli dziełek przyległych, dla których korzystanie z niej jest konieczne.

e)   linie podziałów prostopadłe (lub zbliżone do prostopadłych) do osi ulic lub ciągów pieszo-jezdnych.

 

2.     Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem M/U, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)       Funkcja wiodąca terenu: zabudowa mieszkaniowo-usługowa;

2)       Za zgodne z planem uznaje się:

a)    lokalizację budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej,

b)   lokalizację wolnostojących budynków usługowych,

c)    lokalizację nieuciążliwych usług wbudowanych w parterach budynków mieszkalnych,

d)   lokalizację towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych,

3)       Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a)    lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

b)   wprowadzenie na całym obszarze zieleni wysokiej i średniej,

c)    urządzanie ogólnodostępnych terenów sportu i rekreacji,

d)   utrzymanie istniejącej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej bez możliwości lokalizacji nowej zabudowy,

e)    lokalizację komunikacji wewnętrznej oraz parkingów dla potrzeb inwestora i klientów;

4)       Zasady i standardy urządzania terenów:

a)    dopuszczalna wysokość nowych budynków oraz rozbudowywanych części budynków istniejących - maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne (w tym jedna jako poddasze użytkowe), jednak nie więcej niż 12 m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu,

b)   ze względu na zagrożenie zalewaniem wodami powodziowymi, obowiązuje wymóg wyniesienia poziomu posadzki parteru w budynkach mieszkalnych na wysokość min. 1 m od naturalnej powierzchni gruntu,

c)    dachy budynków mieszkalnych oraz towarzyszących zabudowie mieszkaniowej dwu- lub wielospadowe o symetrycznych połaciach (kąt nachylenia 35º - 45º), kryte dachówką ceramiczną lub pokryciem dachówkopodobnym,

d)   dopuszczalna adaptacja istniejących budynków gospodarczych na funkcję mieszkaniową lub usługową,

e)    dopuszcza się zabudowę maksymalnie  50 % powierzchni działki,

f)    obowiązuje wymóg zapewnienia minimum dwóch miejsc postojowych dla pojazdów właściciela na posesji własnej (za miejsca postojowe należy rozumieć również miejsca w garażach),

g)   w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obowiązuje wymóg zapewnienia minimum trzech miejsc postojowych dla pojazdów właściciela na posesji własnej (za miejsca postojowe należy rozumieć również miejsca w garażach) oraz miejsc postojowych dla klientów,

5)       Warunki podziału terenu na działki budowlane:

a)    powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie mniejsza niż 1000 m2,

b)   powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej nie mniejsza niż 500 m2,

c)    powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej nie mniejsza niż 250 m2

d)   fronty działek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie mniejsze niż 20 m,

e)    fronty działek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej nie mniejsze niż 14 m,

f)    fronty działek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej nie mniejsze niż 7 m,

g)   w przypadku podziału działki do działki wydzielonej w głębi terenu należy wydzielić dojazd pieszo-jezdny o szerokości min. 5 m. (w liniach podziału geodezyjnego),

h)    w przypadku podziału działki na więcej niż 4 działki do działek wydzielonych w głębi terenu należy zapewnić dostęp drogą (ulicą) dojazdową o szerokości min. 10 m. w liniach rozgraniczających, o parametrach odpowiadających ulicy dojazdowej D, która stanowić będzie ulicę wewnętrzną, niepubliczną realizowaną i utrzymywaną przez właścicieli dziełek przyległych, dla których korzystanie z niej jest konieczne.

i)     linie podziałów prostopadłe (lub zbliżone do prostopadłych) do osi ulic lub ciągów pieszo-jezdnych.

 

3.     Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 2) symbolem UK, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)       Funkcja wiodąca terenów: usługi kultury;

2)       Za zgodne z planem uznaje się: lokalizację obiektów sakralnych,

3)       Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a)    lokalizację towarzyszących obiektów pomocniczych stanowiących zaplecze socjalne,

b)   lokalizację niezbędnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

c)    wprowadzenie zieleni wysokiej i średniej;

4)       Zasady i standardy urządzania terenów:

a)    dopuszczalna wysokość budynków pomocniczych - maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
w tym jedna jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9 m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu,

b)   dachy w budynkach pomocniczych dwu- lub wielospadowe o symetrycznych połaciach (kąt nachylenia
40º - 45º), kryte dachówką ceramiczną lub betonową,

c)    dopuszcza się zabudowę maksymalnie 35 % powierzchni działki.

 

4.     Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 1) symbolem U/P, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)       Funkcja wiodąca terenu: zabudowa usługowo – przemysłowa;

2)       Za zgodne z planem uznaje się:

a)    lokalizację nieuciążliwych obiektów usługowych i produkcyjnych,

b)   lokalizację towarzyszących obiektów gospodarczych i garażowych,

c)    lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;

3)       Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a)    lokalizację towarzyszących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

b)   lokalizację komunikacji wewnętrznej oraz parkingów,

c)    wprowadzenie na całym obszarze zieleni wysokiej i średniej;

4)       Zasady i standardy urządzania terenów:

a)    dopuszczalna wysokość nowych obiektów usługowych i produkcyjnych oraz rozbudowywanych części budynków istniejących - maksymalnie 12 m,

b)   dopuszczalna wysokość nowych budynków mieszkalnych oraz rozbudowywanych części budynków istniejących - maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne (w tym jedna jako poddasze użytkowe), jednak nie więcej niż 12 m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu,

c)    ze względu na zagrożenie zalewaniem wodami powodziowymi, obowiązuje wymóg wyniesienia poziomu posadzki parteru w budynkach mieszkalnych na wysokość min. 1 m od naturalnej powierzchni gruntu,

d)   dachy budynków jednorodzinnych dwu- lub wielospadowe o symetrycznych połaciach (kąt nachylenia 35º - 45º), kryte dachówką ceramiczną lub pokryciem dachówkopodobnym,

e)    dopuszcza się zabudowę maksymalnie  50 % powierzchni działki,

f)    w określonych na rysunku planu proponowanych obszarach ograniczonego użytkowania, których granice przebiegają w odległościach: 45 m od osi planowanej napowietrznej linii energetycznej 400 kV oraz 14,5 m od skrajnych przewodów istniejącej napowietrznej linii energetycznej 110 kV, obowiązują następujące ustalenia:

i)      wyklucza się lokalizację budynków mieszkalnych oraz usługowych przeznaczonych na pobyt ludzi,

ii)     dopuszcza się lokalizację budynków produkcyjnych i gospodarczych, po uzgodnieniu z właścicielem przedmiotowej linii,

g)   dla terenów znajdujących się w granicach „strefy wolnej od zainwestowania” w odległości 5 m od napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia, obowiązuje zakaz lokalizacji jakichkolwiek budynków,

h)    wyklucza się bezpośrednią obsługę komunikacyjną z terenów KL 3 i KG.

5)       Warunki podziału terenu na działki budowlane:

a)    powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 2000 m2,

b)   linie podziałów prostopadłe (lub zbliżone do prostopadłych) do osi ulic lub ciągów pieszo-jezdnych.

5.     Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 1) symbolem US, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)       Funkcja wiodąca terenu: tereny sportu i rekreacji;

2)       Za zgodne z planem uznaje się:

a)    lokalizację bezkubaturowych obiektów i urządzeń sportu i rekreacji,

b)   lokalizację towarzyszących obiektów gospodarczych;

3)       Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a)    lokalizację komunikacji wewnętrznej,

b)   lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (w tym urządzeń związanych z ochroną przeciwpowodziową),

c)    wprowadzenie zieleni wysokiej i średniej;

4)       Zasady i standardy urządzania terenów:

a)    wszelkie inwestycje dopuszcza się w odległości nie mniejszej niż 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych,

b)   wyklucza się wykorzystanie wałów przeciwpowodziowych do instalacji jakichkolwiek urządzeń i obiektów.

 

6.     Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem TW, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)       Funkcja wiodąca terenu: wały oraz inne urządzenia techniczne związane z ochroną przeciwpowodziową;

2)       Za zgodne z planem uznaje się:

a)    modernizację i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń ochrony przeciwpowodziowej
i budowli hydrotechnicznych a także prowadzenie robót związanych z konserwacją ww. urządzeń
i budowli;

b)   lokalizację tymczasowych obiektów i urządzeń niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz regulacji i utrzymania wód śródlądowych;

c)    lokalizację w liniach rozgraniczających terenu urządzeń komunikacji związanych z obsługą wałów
i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z ochroną przeciwpowodziową na warunkach określonych przez Zarządcę wałów;

d)   przekraczanie terenu urządzeniami komunikacji drogowej na warunkach określonych przez Zarządcę wałów oraz organ właściwy w sprawie ochrony przeciwpowodziowej;

e)    przekraczanie terenu liniami sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez Zarządcę wałów oraz organ właściwy w sprawie ochrony przeciwpowodziowej.

 

7.     Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu (załącznik nr 2) symbolem TE, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1)      Funkcja wiodąca terenu: urządzenia infrastruktury technicznej związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną;

2)     Za zgodne z planem uznaje się: lokalizacją urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej związanych
z zaopatrzeniem w energię elektryczną;

3)     Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

 

8.     Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu (załącznik nr 2) symbolem ZC, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1)       Funkcja wiodąca terenu: cmentarz;

2)       Za zgodne z planem uznaje się:

a)    zachowanie istniejącego cmentarza historycznego bez możliwości przywrócenia funkcji czynnego cmentarza,

b)   restaurację i odnowienie zieleni cmentarnej oraz istniejących nagrobków,

c)    wprowadzenie na całym obszarze zieleni wysokiej i średniej;

3)       Za zgodne z planem uznaje się ponadto: przekształcenie cmentarza na tereny zieleni parkowej;

4)       Nie dopuszcza się podziałów własnościowych terenu.

 

9.     Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu (załącznik nr 2) symbolem ZP, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1)       Funkcja wiodąca terenu: zieleń parkowa;

2)       Za zgodne z planem uznaje się: lokalizacje oraz urządzenie parku,

3)       Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a)    lokalizację bezkubaturowych i urządzeń sportu i rekreacji,

b)   lokalizację towarzyszących obiektów gospodarczych.

 

10.  Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 1) symbolem WZ/W, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)       Funkcja wiodąca terenu: tereny ochronne ujęć wody w granicach polderów zalewowych;

2)       Za zgodne z planem uznaje się:

a)    lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, budowli hydrotechnicznych, urządzeń związanych
z zaopatrzeniem w wodę oraz z ochroną przeciwpowodziową,

b)   wykorzystanie terenu dla celów ochrony przed powodzią poprzez okresowe zalewanie,

c)    lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do urządzeń infrastruktury technicznej;

3)       Zasady i standardy urządzania terenów:

a)    ze względu na położenie terenów w granicach polderów zalewowych wyklucza się:

i)      zmianę ukształtowania powierzchni gruntów,

ii)     sadzenie drzew i krzewów,

iii)    składowania materiałów,

b)   wykonywania robót mogących utrudniać ochronę przeciwpowodziową (nie dotyczy prac związanych
z utrzymaniem i regulacją wód śródlądowych),

c)    dla terenów położonych w granicach złoża o udokumentowanych zasobach surowców naturalnych obowiązują szczególne zasady zagospodarowania i użytkowania terenu, określone w § 10 ust. 1 niniejszej uchwały,

d)   orientacyjna linia rozgraniczająca tereny WZ/W oraz W oznacza możliwość jej przesunięcia, wynikającą ze zmiany przebiegu koryta rzeki.

 

11.  Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 1) symbolem RP, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)       Wiodąca funkcja terenu: grunty rolne;

2)       Za zgodne z planem uznaje się: rolnicze wykorzystywanie gruntów z wykluczeniem lokalizacji wszelkiej zabudowy;

3)       Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a)    lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, budowli hydrotechnicznych oraz urządzeń związanych z ochroną przeciwpowodziową,

b)   lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do pól oraz do urządzeń infrastruktury technicznej (w tym związanych z ochroną przeciwpowodziową),

c)    lokalizację tymczasowych urządzeń turystyczno - wypoczynkowych na obszarach sąsiadujących
z rzeką Odrą,

d)   przesunięcie orientacyjnej linii rozgraniczających tereny RP oraz W, wynikające ze zmian przebiegu koryta rzeki;

4)       Zasady i standardy urządzania terenów:

a)    rolnicze wykorzystywanie gruntów dopuszczalne w odległości nie mniejszej niż 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych,

b)   orientacyjna linia rozgraniczająca tereny RP oraz W oznacza możliwość jej przesunięcia, wynikającą ze zmiany przebiegu koryta rzeki.

 

12.  Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 1) symbolem RP/W, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)       Funkcja wiodąca terenu: grunty rolne w granicach polderów zalewowych;

2)       Za zgodne z planem uznaje się:

a)    rolnicze wykorzystywanie gruntów z wykluczeniem lokalizacji wszelkiej zabudowy,

b)   lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do pól oraz do urządzeń infrastruktury technicznej,

c)    wykorzystanie terenu dla celów ochrony przed powodzią poprzez okresowe zalewanie (polder zalewowy);

3)       Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a)    lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, budowli hydrotechnicznych, urządzeń związanych
z zaopatrzeniem w wodę oraz z ochroną przeciwpowodziową,

b)   lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do pól oraz do urządzeń infrastruktury technicznej (w tym związanych z ochroną przeciwpowodziową),

4)       Zasady i standardy urządzania terenów:

a)    rolnicze wykorzystywanie gruntów dopuszczalne w odległości nie mniejszej niż 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych;

b)   ze względu na położenie w granicach polderów zalewowych wyklucza się:

i)      zmianę ukształtowania powierzchni gruntów,

ii)     sadzenie drzew i krzewów,

iii)    składowania materiałów,

iv)    wykonywania robót mogących utrudniać ochronę przeciwpowodziową (nie dotyczy prac związanych z utrzymaniem i regulacją wód śródlądowych),

c)    orientacyjna linia rozgraniczająca tereny RP/W oraz W oznacza możliwość jej przesunięcia, wynikającą ze zmiany przebiegu koryta rzeki.

 

13.  Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem LS, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)       Funkcja wiodąca terenu: zieleń leśna;

2)       Za zgodne z planem uznaje się: wykorzystywanie terenów dla celów prowadzenia gospodarki leśnej
z wykluczeniem lokalizacji wszelkich budynków;

3)       Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a)    lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do urządzeń infrastruktury technicznej,

b)   lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (w tym urządzeń związanych z ochroną przeciwpowodziową);

4)       Wyklucza się prowadzenie gospodarki leśnej w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wałów przeciwpowodziowych,

 

14.  Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 1) symbolem LS/W, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)      Funkcja wiodąca terenu: zieleń leśna w granicach polderów zalewowych;

2)      Za zgodne z planem uznaje się :

a)    wykorzystywanie terenów dla celów prowadzenia gospodarki leśnej z wykluczeniem lokalizacji wszelkich budynków,

b)   wykorzystanie terenu dla celów ochrony przed powodzią poprzez okresowe zalewanie;

3)      Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a)    lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do urządzeń infrastruktury technicznej,

b)   lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, budowli hydrotechnicznych, urządzeń związanych
z zaopatrzeniem w wodę oraz z ochroną przeciwpowodziową;

4)      Ze względu na położenie w granicach polderów zalewowych wyklucza się:

a)    zmianę ukształtowania powierzchni gruntów,

b)   sadzenie drzew i krzewów,

c)    składowania materiałów,

d)   wykonywania robót mogących utrudniać ochronę przeciwpowodziową (nie dotyczy prac związanych z utrzymaniem i regulacją wód śródlądowych).

 

15.  Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 1) symbolem W 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)       Funkcja wiodąca terenu: wody otwarte;

2)       Za zgodne z planem uznaje się: zachowanie istniejących cieków rzecznych;

3)       Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a)    lokalizację urządzeń drogowych takich jak mosty, przepusty, przeprawy itp. na zasadach określonych przez zarządcę cieku,

b)   lokalizację urządzeń związanych z ochroną przeciwpowodziową oraz budowli hydrotechnicznych,

c)    przekraczanie terenu urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej,

4)       Zasady i standardy urządzania terenów: orientacyjne linie rozgraniczające tereny W i RP/W, W i RP,
W i WZ/W oraz W i LS/W oznaczają możliwość ich przesunięcia, wynikającą ze zmiany przebiegu koryta rzeki.

 

16.  Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem W 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)       Funkcja wiodąca terenu: wody otwarte;

2)       Za zgodne z planem uznaje się: zachowanie istniejących rowów melioracyjnych;

3)       Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a)    przekraczanie terenu urządzeniami drogowymi takimi jak mosty, przepusty, przeprawy itp. oraz sieciami infrastruktury technicznej,

b)   lokalizację urządzeń służących regulacji cieków oraz związanych z ochroną przeciwpowodziową.

 

17.  Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 2) symbolem W 3, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)       Funkcja wiodąca terenu: wody otwarte;

2)       Za zgodne z planem uznaje się: zachowanie zbiorników wodnych;

3)       Za zgodne z planem uznaje się ponadto:

a)    przekraczanie terenu urządzeniami drogowymi takimi jak mosty, przepusty, przeprawy itp. oraz sieciami infrastruktury technicznej,

b)   lokalizację urządzeń hydrotechnicznych.

 

§ 4.

Przeznaczenie oraz zasady i standardy urządzania terenów komunikacji

 

1.   Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu (załącznik nr 1) symbolem KG, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1)    Wiodąca funkcja terenu: komunikacja publiczna – droga kl. „G” – główna;

2)    Za zgodne z planem uznaje się:

a)    lokalizację drogi wojewódzkiej kl. „G” – głównej,

b)   realizację towarzyszących obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

3)    Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację w liniach rozgraniczających drogi sieci uzbrojenia technicznego za  zgodą zarządzającego drogą;

4)    Zasady i standardy urządzania terenów:

a)    szerokość drogi w liniach rozgraniczających od 35 m do 85 m – zgodnie z rysunkiem planu,

b)   rzędna drogi na terenie polderu winna być wyższa niż korony wałów w obrębie polderu,

c)    należy zapewnić zjazdy technologiczne z planowanej drogi wojewódzkiej na wały przeciwpowodziowe,

d)   inwestycja drogowa winna umożliwiać swobodny przepływ wód powodziowych w miejscach uzgodnionych z właściwymi służbami przeciwpowodziowymi,

e)    obowiązuje zapewnienie odpływu wód powodziowych z części odciętej polderu,

f)    inwestycja drogowa winna być poprzedzona wykonaniem oceny oddziaływania na warunki przepływu wielkich wód i uwzględniać opracowane projekty ochrony przed powodzią miasta Wrocławia,

g)   inwestycja wymaga uzgodnienia z właściwym organem w sprawach gospodarowania wodami  na etapie projektu budowlanego.

 

2.     Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 1) symbolem KL 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)     Wiodąca funkcja terenu: komunikacja publiczna – drogi kl. „L” – lokalne (poza obszarem zabudowanym);

2)     Za zgodne z planem uznaje się:

a)    modernizację i przebudowę istniejących dróg z dostosowaniem do parametrów drogi kl. „L” - lokalnej;

b)   realizację towarzyszących obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

3)     Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację w liniach rozgraniczających drogi sieci uzbrojenia technicznego;

4)     Zasady i standardy urządzania terenów:

a)    szerokość dróg w liniach rozgraniczających nie mniej niż 15 m,

b)   szerokość jezdni min. 5 m.

 

3.     Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KL 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)       Wiodąca funkcja terenu: komunikacja publiczna – ulice kl. „L” – lokalne - (w obszarze zabudowanym);

2)       Za zgodne z planem uznaje się:

a)    modernizację i przebudowę istniejącej ulic z dostosowaniem do parametrów ulicy kl. „L” – lokalnej,

b)   realizację towarzyszących obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

3)       Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację w liniach rozgraniczających ulicy sieci uzbrojenia technicznego;

4)       Zasady i standardy urządzania terenów:

a)    szerokość ulic w liniach rozgraniczających nie mniej niż 12 m (zgodnie z rysunkiem planu),

b)   szerokość jezdni min. 5 m.

 

4.     Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu (załącznik nr 1) symbolem KL 3, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1)       Wiodąca funkcja terenu: komunikacja publiczna – ulica kl. „L” – lokalna - (w obszarze zabudowanym);

2)       Za zgodne z planem uznaje się:

a)    lokalizację ulicy kl. „L” – lokalnej,

b)   realizację towarzyszących obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

3)       Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację w liniach rozgraniczających ulicy sieci uzbrojenia technicznego;

4)       Zasady i standardy urządzania terenów:

a)    szerokość ulicy w liniach rozgraniczających od 15 m do 50 m w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą wojewódzką kl. „G” - zgodnie z rysunkiem planu,

b)   szerokość jezdni min. 5 m,

c)    podłączenie do projektowanej drogi wojewódzkiej - na warunkach określonych przez zarządcę drogi wojewódzkiej.

 

5.     Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 1) symbolem KD 1, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)       Wiodąca funkcja terenu: komunikacja publiczna – drogi kl. „D” – dojazdowe (poza obszarem zabudowanym);

2)    Za zgodne z planem uznaje się:

a)    lokalizację nowych dróg oraz modernizację i przebudowę istniejących z dostosowaniem do parametrów dróg kl. „D” - dojazdowych;

b)   realizację towarzyszących obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

3)    Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację w liniach rozgraniczających drogi sieci uzbrojenia technicznego;

4)    Zasady i standardy urządzania terenów:

a)    szerokość dróg w liniach rozgraniczających nie mniej niż 15 m (zgodnie z rysunkiem planu),

b)   szerokość jezdni min. 5 m,

c)    w obrębie skrzyżowań obowiązują narożne ścięcia linii rozgraniczających (trójkąty widoczności)
o wymiarach 5 m x 5 m.

 

6.     Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KD 2, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)       Wiodąca funkcja terenu: komunikacja publiczna – ulice kl. „D” – dojazdowe (w obszarze zabudowanym);

2)       Za zgodne z planem uznaje się:

a)    lokalizację nowych ulic oraz modernizację i przebudowę istniejących z dostosowaniem do parametrów ulic kl. „D” – dojazdowych,

b)   realizację towarzyszących obiektów inżynierskich, chodników i ścieżek rowerowych oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

3)       Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację w liniach rozgraniczających ulicy sieci uzbrojenia technicznego;

4)       Zasady i standardy urządzania terenów:

a)    szerokość ulicy w liniach rozgraniczających nie mniej niż 10 m (zgodnie z rysunkiem planu),

b)   szerokość jezdni min. 5 m,

c)    w obrębie skrzyżowań obowiązują narożne ścięcia linii rozgraniczających (trójkąty widoczności)
o wymiarach 5 m x 5 m.

 

7.     Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KPJ, dla których obowiązują następujące ustalenia:

1)    Wiodąca funkcja terenu: komunikacja publiczna – ciągi pieszo-jezdne;.

2)    Za zgodne z planem uznaje się:

a)    modernizację i przebudowę istniejących oraz lokalizację nowych ciągów pieszo-jezdnych,

b)   realizację towarzyszących obiektów inżynierskich oraz niezbędnych urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem ciągów;

3)    Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację w liniach rozgraniczających ciągów sieci uzbrojenia technicznego;

4)    Zasady i standardy urządzania terenów:

a)    szerokość ciągów w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu,

b)   w obrębie skrzyżowania ciągów z drogami i ulicami obowiązują narożne ścięcia linii rozgraniczających (trójkąty widoczności) o wymiarach 5 m x 5 m.

 

§ 5.

Tymczasowe sposoby zagospodarowania i użytkowania terenów:

 

Dla terenów objętych planem ustala się tymczasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenów, zgodny z dotychczasowym.

 

§ 6.

Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych

 

Za tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych uznaje się:

1)       tereny komunikacji określone w § 4 niniejszej uchwały;

2)    tereny związane z ochroną przeciwpowodziową: w tym tereny: RP/W, LS/W i TW, których zasady urządzania określono w § 3 niniejszej uchwały.

 

 

§ 7.

Obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej, rehabilitacji istniejącej zabudowy
i infrastruktury technicznej oraz przekształceń obszarów zdegradowanych

 

1.   Zaleca się zorganizowaną działalność inwestycyjną polegającą na kompleksowym uzbrojeniu terenów budowlanych.

2.   W obszarze objętym planem nie występuje zabudowa oraz infrastruktura techniczna wymagająca rehabilitacji.

3.   W granicach planu nie występują obszary zdegradowane wymagające ustalenia zasad ich przekształceń.

 

ROZDZIAŁ 3

ZASADY  OBSŁUGI  W  ZAKRESIE  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ

 

§ 8.

 

1.      W terenach przeznaczonych pod zainwestowanie zaleca się uzbrojenie terenów poprzedzające realizację zabudowy.

2.      Sieci uzbrojenia podziemnego powinny zostać zaprojektowane kompleksowo dla całego obszaru
i przebiegać w liniach rozgraniczających ulic lub w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie.

3.      Dopuszcza się uzbrojenie terenów przez inwestorów we własnym zakresie.

4.      Woda z istniejącego wodociągu.

5.      Energia elektryczna zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę sieci.

6.      Ogrzewanie paliwem ekologicznym – zaleca się gaz, dopuszcza się olej opałowy, energię elektryczną i inne.

7.      Unieszkodliwianie odpadów poprzez segregację i wywóz na składowisko wskazane przez władze gminy.

8.      W obszarze objętym niniejszym planem przebiega istniejąca linia napowietrzna 110 kV. Wzdłuż wymienionej linii uwzględnia się proponowany obszar ograniczonego użytkowania, którego granice przebiegają w odległości 14,5 m od skrajnych przewodów linii (w obu kierunkach).

9.      We wschodniej części obszaru na kierunku północ - południe, przewiduje się budowę fragmentu elektroenergetycznej linii przesyłowej o napięciu 400 kV relacji Klecina – Pasikurowice.

1)   Inwestycja wymaga uzgodnienia z właściwym organem w sprawach gospodarowania wodami na etapie projektu budowlanego.

2)   Przewody elektryczne i słupy w/w linii nie mogą utrudniać eksploatacji śluz i prac remontowo-konserwacyjnych w obrębie śluzy.

3)   Wzdłuż wymienionej linii uwzględnia się proponowany obszar ograniczonego użytkowania o szerokości
90 m (po 45 m od osi linii w obu kierunkach).

4)   W obrębie proponowanego obszaru ograniczonego użytkowania w terenach inwestycyjnych (U/P) obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z § 3 ust. 4, pkt 4 lit. „g” niniejszej uchwały.

 

§ 9.

Tereny, na których przewiduje się stosowanie indywidualnych lub grupowych systemów oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych

 

1.     Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania przewiduje się system grupowego odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków.

2.     Dopuszcza się lokalne oczyszczalnie ścieków.

3.     Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczystości do oczyszczalni.

 

ROZDZIAŁ  4

ZASADY  OCHRONY  ŚRODOWISKA

 

§ 10.

Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

1.   Na terenie złoża o udokumentowanych zasobach surowców naturalnych wprowadza się zakaz lokalizacji wszelkiego zainwestowania mogącego trwale uniemożliwić eksploatację złoża.

2.   W granicach stanowisk archeologicznych, objętych ochroną konserwatorską obowiązują szczególne zasady zagospodarowania terenu, określone w § 12 niniejszej uchwały.

3.   Na rysunku planu oznaczono orientacyjne granice projektowanych stref ochronnych ujęć wody (teren ochrony bezpośredniej oraz wewnętrzny i zewnętrzny teren ochrony pośredniej), których przebieg może ulec przesunięciu. Z chwilą wydania przez właściwy organ prawomocnej decyzji o ustanowieniu stref ochronnych ujęć wody, należy uwzględnić ograniczenia zawarte w ww. dokumencie.

4.   Obowiązuje ochrona, występujących w granicach obszaru objętego planem, istniejących drzew o charakterze pomnikowym.

5.   Cały obszar objęty planem znajduje się w granicach czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 320. Z uwagi na konieczność ochrony zasobów wód podziemnych na całym obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizacji inwestycji mogących mieć negatywny wpływ na jakość wód podziemnych.

6.   Wzdłuż górnej krawędzi skarp rzeki i rowów należy pozostawić wolny od wszelkiej zabudowy pas terenu
o szerokości min. 4m dla wykonywania prac konserwacyjno – remontowych cieku.

7.   W przypadku realizacji inwestycji na gruntach zdrenowanych wprowadza się obowiązek przebudowy systemu drenarskiego (po stosownych uzgodnieniach z właściwym organem ds. melioracji).

 

§ 11.

Szczególne warunki zagospodarowania terenu wynikające

z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, gruntów rolnych i leśnych

1.   W obszarze objętym planem dominują grunty rolne na glebach IV klasy bonitacyjnej. Ze względu na brak zwartych kompleksów gleb wysokich klas bonitacyjnych oraz ochronę ujęć wody nie zaleca się prowadzenia intensywnej gospodarki rolniczej.

2.   Zaleca się ochronę istniejącego drzewostanu w miejscowościach Blizanowice oraz Trestno.

3.   W terenach leśnych oznaczonych jako LS zaleca się ochronę gruntów leśnych polegającą na prowadzeniu racjonalnej gospodarki leśnej.

4.   W terenach leśnych oznaczonych jako LS/W ze względu na położenie w granicach polderów zalewowych ochronę gruntów leśnych należy ograniczyć do konserwacji istniejącego drzewostanu.

5.   W związku z rozmiarami powodzi z 1997 roku (cały teren objęty planem został zalany) przy prowadzeniu inwestycji szczególnie przy lokalizacji nowej zabudowy należy uwzględniać potencjalne zagrożenie zalewaniem katastrofalnymi wodami powodziowymi.

6.   Przy projektowaniu inwestycji należy uwzględnić ustalenia studium zagrożenia powodziowego sporządzonego
w trybie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm).

7.   Na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczonych w studium, o którym mowa w pkt. 6 obowiązują zakazy wynikające z art. 40 oraz 83 ustawy Prawo wodne, w tym w szczególności:

1)         wyklucza się lokalizację inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

2)         wyklucza się wprowadzanie do wód odpadów, ścieków oraz ciekłych odchodów zwierzęcych,

3)         wyklucza się gromadzenie ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych oraz materiałów mogących zanieczyścić wody, prowadzenie odzysku, składowanie lub unieszkodliwianie odpadów,

4)         wyklucza się sadzenie drzew i krzewów,

5)         wyklucza się zmiany ukształtowania terenu z wyłączeniem inwestycji związanych z regulacją cieku,

6)         wyklucza się wykonywania robót i czynności mogących utrudnić ochronę przed powodzią oraz wpłynąć na pogorszenie jakości wód.

8.   Oznaczone na rysunku planu granice strefy wolnej od zainwestowania od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia należy traktować jako potencjalny obszar ograniczonego użytkowania.

 

§ 12.

Szczególne zasady zagospodarowania terenu

wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego

 

1.     Z uwagi na występowanie w rejonie obszaru objętego planem stanowisk archeologicznych oraz związanej
z tym ewentualnej możliwości dokonania w czasie robót ziemnych odkrycia obiektów nieruchomych lub ruchomych zabytków archeologicznych należy przestrzegać następujących zasad:

1)        Roboty ziemne związane z inwestycjami na terenach położonych w granicach stanowisk archeologicznych nr 143 (2-79/80-29 AZP – osada z XIV-XVw.), 145 (4-81/80-29 AZP - osada z XIV-XVw.) oraz 142 (1-78/80-29 AZP – ślad osadnictwa z neolitu) muszą być prowadzone za zezwoleniem właściwego organu służby ochrony zabytków. Podjęcie prac powinno by poprzedzone uzyskaniem zezwolenia na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, polegających na prowadzeniu stałego nadzoru archeologicznego przez uprawnionego archeologa;

2)        W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych należy podjąć ratownicze badania wykopaliskowe;

3)        Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej w myśl przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury;

4)        Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia właściwy organ służby ochrony zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego.

2.     W miejscowościach: Trestno i Blizanowice wprowadza się strefę „OW” obserwacji archeologicznej
w granicach określonych na rysunku planu, w obrębie której wszelkie działania inwestycyjne należy konsultować z właściwym organem służby ochrony zabytków.

 

ROZDZIAŁ 5

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 13.

 

W razie zbycia terenu przez właściciela lub użytkownika wieczystego przewiduje się naliczanie opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

1)        dla terenów przeznaczonych na cele publiczne: tj. terenów komunikacji oznaczonych symbolami: KG, KL 1, KL 2, KL 3, KD 1, KD 2, KPJ, terenów związanych z ochroną przeciwpowodziową oznaczonych symbolami: RP/W i LS/W, TW oraz terenów stanowiących własność komunalną - równej 0,1 %;

2)        dla pozostałych terenów - równej 30 %.

 

§ 14.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 15.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI/169/04 - w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice – Trestno oraz części obrębu Siechnice, gmina Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2008 09:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż