Uchwała Nr XXI/170/04 - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu inwestycjnego "Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy" zgłoszonego do Funduszu Spójności

 


Uchwała Nr XXI/170/04
Rady Gminy Święta Katarzyna
z dnia 2 września 2004 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu inwestycjnego "Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy" zgłoszonego do Funduszu Spójności

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit e oraz art. 58 i 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami), Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§1

Rada Gminy wyraża zgodę na realizację projektu inwestycyjnego: "Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy - gmina wiejska Święta Katarzyna" - na terenie Gminy Święta Katarzyna o wartości ok. 39 mln zł (z wnioskowanym dofinansowaniem 71,66% z Funduszu Spójności), ujętego i sparametryzowanego w Studium Wykonalności tego projektu. Projekt ten stanowi element składowy projektu grupowego "Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy" realizowanego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.04.2003 r. Studium wykonalności projektu stanowi załącznik do wniosku do Funduszu Spójności UE zgłaszanego przez "Specjalne Przedsięwzięcie hlicjatyw Samorządowych - Dolnośląskie" Sp. z 0.0. z siedzibą we Wrocławiu. Gmina Święta Katarzyna jest beneficjantem końcowym projektu "Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy - gmina wiejska Święta Katarzyna".

 

§2

1. W celu realizacji projektu "Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy - gmina wiejska Święta Katarzyna" - o którym mowa w § 1- Rada Gminy wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych, wynikających ze zgłaszanego wniosku do Funduszu Spójności dotyczącego projektu grupowego "Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy":

1) do kwoty 3.250.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w roku 2005;

2) do kwoty 3.450.000 złotych w roku 2006;

3) do kwoty 3.700.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych) w roku 2007;

4) do kwoty 1.860.000 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) w roku 2008. zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy

2. Realizacja projektu oraz wszelkich zadań związanych ze złożonym wnioskiem do Funduszu Spójności spoczywa na Gminie Święta Katarzyna będącej beneficjantem końcowym projektu inwestycyjnego, w którego imieniu, na podstawie stosownych pełnomocnictw, działać będzie "Specjalne Przedsięwzięcie Inicjatyw Samorządowych ­Dolnośląskie" Sp. z 0.0., będąca jednostką zarządzającą projektem grupowym "Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy".

§3

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych Gminy Święta Katarzyna.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI/170/04 - w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu inwestycjnego "Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy" zgłoszonego do Funduszu Spójności
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2008 09:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż