Uchwała Nr XXI/172/04 - w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004

 


Uchwała Nr  XXI / 172 / 04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 2 września 2004 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 119, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 pkt. I dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 2 003 333 zł.

2)  W §1 pkt. II wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 2 003 333 zł.

3)  W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy zmniejszył się

-       po stronie dochodów z kwoty 29 195 059 zł do kwoty 27 191 726 zł,

-       po stronie wydatków z kwoty 29 331 835 zł do kwoty 27 328 502 zł.

4) W załączniku nr 1 i 2 do uchwały nr XVII/137/04 wprowadza się zmiany w odpowiednich pozycjach, które zostały przedstawione w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

5) W załączniku nr 3 do uchwały nr XVII/137/04 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) W załączniku nr 8 do uchwały nr XVII/137/04 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) W załączniku nr 13 do uchwały nr XVII/137/04 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
nr 5 do niniejszej uchwały.

8) W załączniku nr 14 do uchwały nr XVII/137/04 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
nr 6 do niniejszej uchwały.

9) W załączniku nr 15 do uchwały nr XVII/137/04 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
nr 7 do niniejszej uchwały.

10) § 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 2 136 776 zł będą:

-       pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 240 000 zł,

-       pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 490 000 zł,

-       kredyt w wysokości 635 000 zł,

-       wolne środki finansowe w wysokości 771 776 zł.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Leopold Gomułkiewicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI/172/04 - w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2008 09:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż