Uchwała Nr XXI/173/04 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004

 


Uchwała Nr XXI /173/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 2 września 2004 roku

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ust.! ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 113 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/152/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004 § 1 ust l otrzymuje brzmienie:

" 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 490 000 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). "

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI/173/04 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2008 09:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż