Uchwała Nr XXI/174/04 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004

 


Uchwała Nr XXI/ 174/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 2 września 2004 roku

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ust.! ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust 1 pkt 2, art. 113 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 635 000 zł.

2. Kwota, o której mowa w ust 1 przeznaczona zostanie na Modernizację dróg

w Radwanicach, w tym na modernizację ulicy Żymierskiego na odcinku od

ul. Konopnickiej do ul. Kościuszki.

3. Kredyt może być zaciągnięty w EURO lub PLN.

§2

1. Kredyt, o którym mowa w § 1 zostanie zaciągnięty w banku wyłonionym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Spłata kredytu nastąpi do końca roku 2007.

§ 3

Kredyt, o którym mowa w § 1 będzie spłacany z dochodów własnych Gminy.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI/174/04 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2004
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2008 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż