Uchwała Nr XXI/176/04 - w sprawie nadania nazwy ulicom w Żernikach Wrocławskich

 


UCHWALA NR XXI/176/04

RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 2 września 2004 roku

 

w sprawie nadania nazwy ulicom w Żernikach Wrocławskich

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

§1.

Nadaje się nazwy ulicom w miejscowości Żerniki Wrocławskie:

            l) drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki o

            numerach 259,417,269 - "Poziomkowa";

            2) drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr

            266/3 - "Malinowa";

            3) drodze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki o

            numerach 270/6,268/5 - "Jagodowa".

Położenie ulic przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntów w skali l :5000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXI/176/04 - w sprawie nadania nazwy ulicom w Żernikach Wrocławskich
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2008 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż