Uchwała Nr XXII/179/04 - w sprawie: odrzucenia protestu wniesionego przez Wiolettę i Wojciecha Siarkowskich zamieszkałych 3 w Sulimowie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina Święta Katarzyna

 


Uchwała Nr XXII/179/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 6 października 2004 r.

 

w sprawie: odrzucenia protestu wniesionego przez Wiolettę i Wojciecha Siarkowskich zamieszkałych 3 w Sulimowie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina Święta Katarzyna.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz w związku art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§1

Rada Gminy Święta Katarzyna po rozpatrzeniu protestu wniesionego przez Wiolettę i Wojciecha Siarkowskich pismem z dnia 16 sierpnia 2004 r. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina Święta Katarzyna odrzuca go w całości.

 

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§3

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII/179/04 - w sprawie: odrzucenia protestu wniesionego przez Wiolettę i Wojciecha Siarkowskich zamieszkałych 3 w Sulimowie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sulimów w granicach obrębu - Gmina Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2008 13:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż