Uchwała Nr XXII/181/04 - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Święta Katarzyna

 


Uchwała Nr XXII/181/04

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 6 października 2004 roku

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Święta Katarzyna

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 3 uchwały Nr X /95/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie procedur uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju, szczegółowości i terminów opracowania materiałów projektu budżetu Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Święta Katarzyna na lata 2005 - 2009 w brzmieniu

określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2

l.Wieloletni Program Inwestycyjny określa planowane zadania i nakłady dotyczące nowych inwestycji, modernizacji istniejących oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Gminę, gminne jednostki

organizacyjne oraz inne podmioty z udziałem Gminy.

2.Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje zadania zaprogramowane w układzie rzeczowo-finansowym w rozbiciu na poszczególne lata o wartościach całkowitych przekraczających 200 000 zł dla inwestycji drogowych i uzbrojenia podziemnego oraz 100000 zł dla pozostałych inwestycji.

 

§ 3

Wieloletni Program Inwestycyjny jest podstawą do w zakresie wydatków majątkowych na kolejne lata budżetowe.

§4

uzupełniany corocznie o zapisy, o których mowa

opracowania

projektów

budżetów

Wieloletni Program Inwestycyjny będzie w § 2 dla kolejnego piątego roku programu.

Wójt Gminy jest upoważniony do w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

§5

realizacji prac

przygotowawczych

dla

zadań

zawartych

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7

Traci moc uchwała Nr XI/98/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 4 września w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Gminie Święta Katarzyna na lata 20042008 .

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXII/181/04 - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Święta Katarzyna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2008 13:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż